Utlåtande
KoUU
1
2019 rd
Kommunikationsutskottet
Statsrådets utredning: Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid Internationella teleunionens (ITU) världsradiokonferens 2019 (WRC-19)
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets utredning: Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid Internationella teleunionens (ITU) världsradiokonferens 2019 (WRC-19)    (E 129/2018 rd): Ärendet har lämnats till kommunikationsutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
konsultativ tjänsteman
Katariina
Vuorela
kommunikationsministeriet
specialsakkunnig
Petteri
Jokela
Transport- och kommunikationsverket
juridisk chef
Marko
Lahtinen
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry.
UTREDNINGEN
Förslaget
Se EU-dokument COM(2019) 117 och hänvisning till Eutori EU/2019/0494. 
Statsrådets ståndpunkt
Se statsrådets finska skrivelse E 129/2018 vp
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet LiVL 1/2019 vp
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Kommunikationsutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt men betonar synpunkterna i utlåtandet.  
Helsingfors 28.5.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Katja
Taimela
sd
medlem
Seppo
Eskelinen
sd
medlem
Eveliina
Heinäluoma
sd
medlem
Juho
Kautto
vänst
medlem
Mikko
Kärnä
cent
medlem
Joonas
Könttä
cent
medlem
Mari
Rantanen
saf
medlem
Jari
Ronkainen
saf
medlem
Janne
Sankelo
saml
ersättare
Markku
Eestilä
saml
ersättare
Janne
Heikkinen
saml
ersättare
Jenna
Simula
saf
ersättare
Heidi
Viljanen
sd.
Sekreterare var
utskottsråd
Juha
Perttula.
Senast publicerat 06-08-2019 08:30