Senast publicerat 03-09-2021 14:51

Utlåtande KoUU 10/2021 rd E 45/2021 rd Kommunikationsutskottet Statsrådets utredning: Förordning om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T); revidering av förordningen, föregripande inflytande

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Förordning om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T); revidering av förordningen, föregripande inflytande (E 45/2021 rd): Ärendet har lämnats till kommunikationsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • trafikråd Leena Sirkjärvi 
  kommunikationsministeriet
 • specialsakkunnig Atte Melasniemi 
  Transport- och kommunikationsverket
 • branschdirektör Pekka Rajala 
  Trafikledsverket
 • planeringsdirektör Markus Erkkilä 
  Mellersta Finlands förbund
 • trafiksakkunnig Jyrki Suorsa 
  Norra Karelens landskapsförbund
 • projektdirektör Antti Vehviläinen 
  Södra Karelens förbund
 • landskapsdirektör Esa Halme 
  Landskapsförbunden för Västra Finland
 • planeringsdirektör Ilpo Tapaninen 
  Norra Österbottens förbund
 • verksamhetsledare Heli Koukkula-Teixeira 
  Vattenvägföreningen i Finland rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • VR-Group Ab
 • Destia Ab
 • Finavia Abp
 • Finlands näringsliv rf
 • Centralhandelskammaren
 • Finlands Speditions- och Logistikförbund rf
 • Finlands Transport och Logistik SKAL rf
 • Finlands Hamnförbund rf
 • Rederierna i Finland rf
 • Teknologiindustrin rf
 • Älykkään liikenteen verkosto - ITS Finland ry.

STATSRÅDETS UTREDNING

Förslaget

Se kommunikationsministeriets promemoria 25.3.2021 LVM2021-00120. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument E 45/2021 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet LiVL 10/2021 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Kommunikationsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med preciseringarna i i utlåtandet. 
Helsingfors 5.5.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Suna Kymäläinen sd 
 
vice ordförande 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Sandra Bergqvist sv 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Juho Kautto vänst 
 
medlem 
Jouni Kotiaho saf 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Mirka Soinikoski gröna 
 
medlem 
Kari Tolvanen saml 
 
medlem 
Ano Turtiainen at 
 
medlem 
Paula Werning sd 
 
ersättare 
Jari Myllykoski vänst 
 
ersättare 
Jari Ronkainen saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mika Boedeker.