Utlåtande
KoUU
14
2017 rd
Kommunikationsutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv och kommissionens förslag till rådets direktiv (ändring av eurovinjettdirektivet och EETS-direktivet)
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv och kommissionens förslag till rådets direktiv (ändring av eurovinjettdirektivet och EETS-direktivet) (U 38/2017 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för utlåtande till stora utskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
överinspektör
Pyry
Takala
kommunikationsministeriet
konsultativ tjänsteman
Markus
Teräväinen
finansministeriet
ledande expert
Anders
Granfelt
Trafiksäkerhetsverket
jurist
Matti
Kurth
Trafiksäkerhetsverket
verkställande direktör
Mika
Mäkilä
Linja-autoliitto
verkställande direktör
Iiro
Lehtonen
Finlands Transport och Logistik SKAL rf.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
Finlands näringsliv rf
SKRIVELSEN
Förslaget
Se EU-dokument COM(2017) 275, COM(2017) 276, COM(2017) 280 och hänvisning till Eutori EU/2017/1018, EU/2017/1024 samt EU/2017/2019. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 38/2017 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet LiVL 14/2017 vp
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Kommunikationsutskottet meddelar.
att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 27.9.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Ari
Jalonen
blåa
medlem
Mikko
Alatalo
cent
medlem
Jukka
Kopra
saml
medlem
Susanna
Koski
saml
medlem
Suna
Kymäläinen
sd
medlem
Eeva-Maria
Maijala
cent
medlem
Jari
Myllykoski
vänst
medlem
Jani
Mäkelä
saf
medlem
Markku
Pakkanen
cent
medlem
Satu
Taavitsainen
sd
medlem
Katja
Taimela
sd
medlem
Ari
Torniainen
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Mika
Boedeker.
Senast publicerat 2.11.2017 10:52