Senast publicerat 22-03-2022 12:42

Utlåtande KoUU 23/2021 rd U 48/2021 rd Kommunikationsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets omarbetade direktiv om energieffektivitet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets omarbetade direktiv om energieffektivitet (U 48/2021 rd): Ärendet har lämnats till kommunikationsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • trafikråd Saara Jääskeläinen 
  kommunikationsministeriet
 • specialsakkunnig Pia Kotro 
  arbets- och näringsministeriet
 • kommunikationsmarknadsexpert Marja Heinonen 
  Transport- och kommunikationsverket
 • chef för företagsansvar Tuomo Karppinen 
  Finnair Abp
 • intressebevakningsdirektör Ari Herrala 
  Finlands Transport och Logistik SKAL rf
 • direktör, hållbar utveckling Helena Soimakallio 
  Teknologiindustrin rf
 • verkställande direktör Elina Ussa 
  Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • försvarsministeriet
 • miljöministeriet
 • Försvarsmakten
 • Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT
 • VR-Group Ab
 • DNA Ab
 • Elisa Abp
 • Finavia Abp
 • Google Finland Oy
 • Telia Finland Oyj
 • Finnet-förbundet rf.

Inget yttrande av 

 • Automobilförbundet rf
 • Rederierna i Finland rf.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokumenten COM(2021) 558 final, D / Direktiv 2018/2002 och D / Direktiv 2019/944 samt hänvisningen till Eutori EU/2021/0796. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 48/2021 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (LiVL 23/2021 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Kommunikationsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 27.10.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Suna Kymäläinen sd 
 
vice ordförande 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Heikki Autto saml 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Juho Kautto vänst 
 
medlem 
Jari Kinnunen saml 
 
medlem 
Jouni Kotiaho saf 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Mirka Soinikoski gröna 
 
medlem 
Paula Werning sd 
 
ersättare 
Matias Marttinen saml 
 
ersättare 
Jari Ronkainen saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Juha Perttula.