Senast publicerat 26-01-2022 13:27

Utlåtande KoUU 3/2021 rd RP 232/2020 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av konventionen om förhindrande av olagliga handlingar i samband med internationell civil luftfart, det kompletterande protokollet till konventionen om förhindrande av olagligt besittningstagande av luftfartyg och protokollet om ändring av konventionen om brott och vissa andra handlingar, begångna ombord på luftfartyg, samt med förslag till lag om ändring av strafflagen

Till lagutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av konventionen om förhindrande av olagliga handlingar i samband med internationell civil luftfart, det kompletterande protokollet till konventionen om förhindrande av olagligt besittningstagande av luftfartyg och protokollet om ändring av konventionen om brott och vissa andra handlingar, begångna ombord på luftfartyg, samt med förslag till lag om ändring av strafflagen (RP 232/2020 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för utlåtande till lagutskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • enhetschef Sari Mäkelä 
  utrikesministeriet
 • lagstiftningsråd Janne Kanerva 
  justitieministeriet
 • specialsakkunnig Antti-Jussi Lankinen 
  kommunikationsministeriet
 • ledande expert Matti Tupamäki 
  Transport- och kommunikationsverket
 • biträdande säkerhetschef Timo Pesonen 
  Finavia Abp
 • expert Tomi Tervo 
  Suomen Lentäjäliitto - Finnish Pilots' Association ry.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Finnair Abp.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

På basis av de motiveringar som framgår av propositionen och den utredning som utskottet fått anser utskottet att avtalen och de ändringar som gjorts i dem i princip är bra och förordar att propositionen godkänns. 

Vid utfrågningen av sakkunniga har propositionen ansetts vara viktig och välkommen, och man har understött godkännandet och ikraftsättandet av överenskommelserna om förhindrande av olagliga handlingar i anslutning till internationell civil luftfart och ändringarna i dem. Det har ansetts viktigt att avtalen träder i kraft också globalt och att Finlands åtgärder för att sätta i kraft konventionen för sin egen del stöder detta. Det gemensamma syftet med de aktuella avtalen är att förbättra och effektivisera säkerheten inom den civila luftfarten. Utskottet konstaterar att Finland är internationellt erkänt som en stat med stark flygsäkerhet och genom att förbinda sig till avtalen profilerar sig Finland som en modern flygsäkerhetsstat ännu starkare än tidigare. 

Avtalen ses som ett sätt att bättre stärka den rättsliga ramen för internationellt samarbete. Vid utfrågningen av sakkunniga har man förhållit sig positiv till alla åtgärder som syftar till att stärka säkerheten inom den civila luftfarten, främja kampen mot terrorism och effektivisera genomförandet av straffansvaret. Alla åtgärder för att öka förtroendet för flygtrafiken som ett säkert transportsätt har betraktats enbart som positiva. Utskottet anser det vara bra att man i avtalen har identifierat att olika hotbilder bland annat i anslutning till terrorism blir mångsidigare och att man på behörigt sätt beaktar bland annat kemiska och biologiska vapen samt de problemsituationer som cyberbrottslighet eventuellt orsakar. Utskottet anser att avtalen gör det möjligt att utvidga det internationella samarbetet. 

Utskottet lägger vikt vid rätten enligt Montrealprotokollet att i landningsstaten överlåta en person som uppträtt störande ombord på ett luftfartyg utifrån befälhavarens subjektiva bedömning. Således främjas flygsäkerheten av överlåtelserätten enligt Montrealprotokollet. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottet föreslår

att lagutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 18.2.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Suna Kymäläinen sd 
 
vice ordförande 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Sandra Bergqvist sv 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Janne Heikkinen saml 
 
medlem 
Juho Kautto vänst 
 
medlem 
Jouni Kotiaho saf 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Joonas Könttä cent 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf 
 
medlem 
Mirka Soinikoski gröna 
 
medlem 
Kari Tolvanen saml 
 
medlem 
Paula Werning sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mika Boedeker.