Utlåtande
KoUU
30
2018 rd
Kommunikationsutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen: 1.) förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021—2027 (budgetramförordningen); 2.) förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (beslutet om egna medel); 3.) förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (genomförandeförordningen om egna medel); 4.) förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärder för att möta likviditetsbehov (förordningen om tillhandahållande av egna medel); 5.) förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (förordningen om momsbaserade egna medel) och; 6.) förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (det interinstitutionella avtalet om budgetsamarbete)
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen: 1.) förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021—2027 (budgetramförordningen); 2.) förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (beslutet om egna medel); 3.) förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (genomförandeförordningen om egna medel); 4.) förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärder för att möta likviditetsbehov (förordningen om tillhandahållande av egna medel); 5.) förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (förordningen om momsbaserade egna medel) och; 6.) förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (det interinstitutionella avtalet om budgetsamarbete) (U 45/2018 rd): Ärendet har lämnats till kommunikationsutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
budgetråd
Seija
Kivinen
finansministeriet
konsultativ tjänsteman
Timo
Koskinen
kommunikationsministeriet
enhetschef, trafikråd
Risto
Murto
kommunikationsministeriet.
SKRIVELSEN
Förslaget
Se dokument: Eutori EU/2018/0987, EU/2018/0990, EU/2018/0992, EU/2018/0993, EU/2018/0996, EU-dokument COM(2018) 321, COM(2018) 322, COM(2018) 323, COM(2018) 325, COM(2018) 326 final, COM(2018) 327, COM(2018) 328 final.  
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 45/2018 rd. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska dokumentet (LiVL 30/2018 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Kommunikationsutskottet meddelar,
att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 19.10.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Ari
Jalonen
blå
vice ordförande
Markku
Pakkanen
cent
medlem
Jyrki
Kasvi
gröna
medlem
Suna
Kymäläinen
sd
medlem
Mia
Laiho
saml
medlem
Mats
Löfström
sv
medlem
Eeva-Maria
Maijala
cent
medlem
Jari
Myllykoski
vänst
medlem
Jani
Mäkelä
saf
medlem
Jari
Ronkainen
saf
medlem
Katja
Taimela
sd
medlem
Sofia
Vikman
saml
Sekreterare var
utskottsråd
Mika
Boedeker
Senast publicerat 14-02-2019 11:00