Senast publicerat 09-05-2021 20:33

Utlåtande KoUU 30/2018 rd U 45/2018 rd Kommunikationsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen: 1.) förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021—2027 (budgetramförordningen); 2.) förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (beslutet om egna medel); 3.) förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (genomförandeförordningen om egna medel); 4.) förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärder för att möta likviditetsbehov (förordningen om tillhandahållande av egna medel); 5.) förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (förordningen om momsbaserade egna medel) och; 6.) förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (det interinstitutionella avtalet om budgetsamarbete)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen: 1.) förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021—2027 (budgetramförordningen); 2.) förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (beslutet om egna medel); 3.) förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (genomförandeförordningen om egna medel); 4.) förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärder för att möta likviditetsbehov (förordningen om tillhandahållande av egna medel); 5.) förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (förordningen om momsbaserade egna medel) och; 6.) förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (det interinstitutionella avtalet om budgetsamarbete) (U 45/2018 rd): Ärendet har lämnats till kommunikationsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • budgetråd Seija Kivinen 
    finansministeriet
  • konsultativ tjänsteman Timo Koskinen 
    kommunikationsministeriet
  • enhetschef, trafikråd Risto Murto 
    kommunikationsministeriet.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se dokument: Eutori EU/2018/0987, EU/2018/0990, EU/2018/0992, EU/2018/0993, EU/2018/0996, EU-dokument COM(2018) 321, COM(2018) 322, COM(2018) 323, COM(2018) 325, COM(2018) 326 final, COM(2018) 327, COM(2018) 328 final.  

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 45/2018 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska dokumentet (LiVL 30/2018 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Kommunikationsutskottet meddelar,

att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 19.10.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Ari Jalonen blå 
 
vice ordförande 
Markku Pakkanen cent 
 
medlem 
Jyrki Kasvi gröna 
 
medlem 
Suna Kymäläinen sd 
 
medlem 
Mia Laiho saml 
 
medlem 
Mats Löfström sv 
 
medlem 
Eeva-Maria Maijala cent 
 
medlem 
Jari Myllykoski vänst 
 
medlem 
Jani Mäkelä saf 
 
medlem 
Jari Ronkainen saf 
 
medlem 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Sofia Vikman saml 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mika Boedeker