Senast publicerat 14-02-2019 11:00

Utlåtande KoUU 30/2018 rd U 45/2018 rd  Statsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen: 1.) förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021—2027 (budgetramförordningen); 2.) förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (beslutet om egna medel); 3.) förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (genomförandeförordningen om egna medel); 4.) förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärder för att möta likviditetsbehov (förordningen om tillhandahållande av egna medel); 5.) förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (förordningen om momsbaserade egna medel) och; 6.) förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (det interinstitutionella avtalet om budgetsamarbete)

Kommunikationsutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen: 1.) förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021—2027 (budgetramförordningen); 2.) förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (beslutet om egna medel); 3.) förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (genomförandeförordningen om egna medel); 4.) förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärder för att möta likviditetsbehov (förordningen om tillhandahållande av egna medel); 5.) förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (förordningen om momsbaserade egna medel) och; 6.) förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (det interinstitutionella avtalet om budgetsamarbete) (U 45/2018 rd): Ärendet har lämnats till kommunikationsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • budgetrådSeijaKivinen
    finansministeriet
  • konsultativ tjänstemanTimoKoskinen
    kommunikationsministeriet
  • enhetschef, trafikrådRistoMurto
    kommunikationsministeriet.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se dokument: Eutori EU/2018/0987, EU/2018/0990, EU/2018/0992, EU/2018/0993, EU/2018/0996, EU-dokument COM(2018) 321, COM(2018) 322, COM(2018) 323, COM(2018) 325, COM(2018) 326 final, COM(2018) 327, COM(2018) 328 final.  

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 45/2018 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska dokumentet (LiVL 30/2018 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Kommunikationsutskottet meddelar,

att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 19.10.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
AriJalonenblå
vice ordförande
MarkkuPakkanencent
medlem
JyrkiKasvigröna
medlem
SunaKymäläinensd
medlem
MiaLaihosaml
medlem
MatsLöfströmsv
medlem
Eeva-MariaMaijalacent
medlem
JariMyllykoskivänst
medlem
JaniMäkeläsaf
medlem
JariRonkainensaf
medlem
KatjaTaimelasd
medlem
SofiaVikmansaml

Sekreterare var

utskottsråd
MikaBoedeker