Senast publicerat 11-01-2022 10:27

Utlåtande KoUU 30/2021 rd U 56/2021 rd Kommunikationsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av rådets direktiv om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet (omarbetning av energiskattedirektivet)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av rådets direktiv om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet (omarbetning av energiskattedirektivet) (U 56/2021 rd): Ärendet har lämnats till kommunikationsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsråd Leo Parkkonen 
  finansministeriet
 • specialsakkunnig Valtteri Härmälä 
  kommunikationsministeriet
 • ledande expert Tuomo Suvanto 
  Transport- och kommunikationsverket
 • chef för samhällsrelationer Anna Sotaniemi 
  Finnair Abp
 • verkställande direktör Pasi Nieminen 
  Automobilförbundet rf
 • direktör Petri Murto 
  Finlands Transport och Logistik SKAL rf
 • ledande expert Sinikka Hartonen 
  Rederierna i Finland rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • VR-Group Ab
 • Finavia Abp
 • Neste Abp
 • Finlands näringsliv rf
 • Centralhandelskammaren
 • Skogsindustrin rf
 • Teknologiindustrin rf.

Inget yttrande av 

 • Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2021) 563. 

Statsrådets ståndpunkt

Se statsrådets skrivelse U 56/2021 rd 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet LiVL 30/2021 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Kommunikationsutskottet meddelar

att beskattningen av bensin och dieselolja i princip inte bör förenhetligas i förslaget och att man i fråga om konsekvent skattemässig behandling av dieselolja för yrkestrafik samt eventuellt av diesel och bensin bör säkerställa att förslagen inte äventyrar Finlands konkurrenskraft eller i onödan ökar logistikkostnaderna och att förslagens positiva miljökonsekvenser säkerställs, att man i första hand bör komma överens om den skattemässiga behandlingen av flyg- och sjötrafiken globalt med hänsyn till de europeiska aktörernas globala konkurrenskraft och att utskottet i övrigt omfattar statsrådets ståndpunkt i ärendet, men med kommentarerna ovan. 
Helsingfors 18.11.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Suna Kymäläinen sd 
 
vice ordförande 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Heikki Autto saml 
 
medlem 
Sandra Bergqvist sv 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Janne Heikkinen saml 
 
medlem 
Juho Kautto vänst 
 
medlem 
Jari Kinnunen saml 
 
medlem 
Jouni Kotiaho saf 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Joonas Könttä cent 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Mirka Soinikoski gröna 
 
ersättare 
Jari Ronkainen saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mika Boedeker.