Senast publicerat 09-05-2021 20:33

Utlåtande KoUU 34/2018 rd E 90/2018 rd Kommunikationsutskottet Statsrådets utredning: Förslag till kommissionens genomförandeordning om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1998 då det gäller att förtydliga, förenhetliga, förenkla och förstärka vissa särskilda åtgärder för luftfartsskydd

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Förslag till kommissionens genomförandeordning om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1998 då det gäller att förtydliga, förenhetliga, förenkla och förstärka vissa särskilda åtgärder för luftfartsskydd (E 90/2018 rd): Ärendet har lämnats till kommunikationsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • specialsakkunnig Antti-Jussi Lankinen 
    kommunikationsministeriet
  • riskhanteringsdirektör Juha-Pekka Pystynen 
    Finavia Abp.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • Finnair Abp.

UTREDNINGEN

Förslaget

Se hänvisning till Eutori EU/2018/0312. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument E 90/2018 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (LiVL 34/2018 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Kommunikationsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 14.11.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Ari Jalonen blå 
 
vice ordförande 
Markku Pakkanen cent 
 
medlem 
Mikko Alatalo cent 
 
medlem 
Jyrki Kasvi gröna 
 
medlem 
Jukka Kopra saml 
 
medlem 
Mia Laiho saml 
 
medlem 
Mats Löfström sv 
 
medlem 
Eeva-Maria Maijala cent 
 
medlem 
Jani Mäkelä saf 
 
medlem 
Jari Ronkainen saf 
 
medlem 
Sofia Vikman saml 
 
ersättare 
Kauko Juhantalo cent 
 
ersättare 
Antti Rantakangas cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mika Boedeker.