Senast publicerat 23-07-2021 11:19

Utlåtande KoUU 4/2021 rd U 2/2021 rd Kommunikationsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (rättsakten om digitala tjänster)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (rättsakten om digitala tjänster) (U 2/2021 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för utlåtande till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • kommunikationsråd Kreetta Simola 
  kommunikationsministeriet
 • ledande expert Tarja Nylander 
  inrikesministeriet
 • jurist Jarmo Riikonen 
  Transport- och kommunikationsverket
 • gruppchef Riikka Rosendahl 
  Konkurrens- och konsumentverket
 • ledande expert Ilari Kallio 
  Finsk Handel rf
 • chef för påverkansarbete Tiina Vyyryläinen 
  Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
 • direktör Riikka Tähtivuori 
  Medieförbundet rf
 • verksamhetsledare Jaana Pihkala 
  Upphovsrättens informations- och övervakningscentral rf
 • jurist Asko Metsola 
  Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Elisa Abp
 • Telia Finland Oyj.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2020) 825 final och D / Direktiv 2000/31/EY samt hänvisning till Eutori EU/2020/1785. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 2/2021 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (LiVL 4/2021 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Kommunikationsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med preciseringarna i utlåtandet. 
Helsingfors 4.3.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Suna Kymäläinen sd 
 
vice ordförande 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Sandra Bergqvist sv 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Janne Heikkinen saml 
 
medlem 
Juho Kautto vänst 
 
medlem 
Jouni Kotiaho saf 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Joonas Könttä cent 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Mirka Soinikoski gröna 
 
medlem 
Kari Tolvanen saml 
 
medlem 
Paula Werning sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mika Boedeker.