Senast publicerat 04-05-2022 16:09

Utlåtande KuUU 10/2022 rd RP 39/2022 rd Kulturutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 d § i lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Till ekonomiutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 d § i lagen om temporärt kostnadsstöd för företag (RP 39/2022 rd): Ärendet har remitterats till kulturutskottet för utlåtande till ekonomiutskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • industriråd Mikko Huuskonen 
  arbets- och näringsministeriet
 • specialsakkunnig Hannu Tolonen 
  undervisnings- och kulturministeriet
 • verksamhetsledare Kaisa Rönkkö 
  Music Finland ry
 • verkställande direktör Tero Koistinen 
  Finlands Filmkammare rf
 • kommunikationsråd Maria Sahlstedt 
  Tapahtumateollisuus ry.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Forum Artis ry
 • Kultur- och konstområdets centralorganisation KULTA rf
 • LiveFIN rf
 • Finlands Olympiska Kommitté rf.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

I propositionen föreslås det att stödet för icke täckta fasta kostnader ska fortsätta för att lindra de svårigheter för affärsverksamheten som beror på restriktionerna under coronatiden. Genom propositionen stöds bland annat tryggandet av verksamhetsförutsättningarna för aktörer inom kultur och idrott samt för professionella föreningar. 

Utskottet anser det motiverat att stöd också kan riktas till större företag vars verksamhet helt eller delvis är förhindrad på grund av restriktioner i samband med hanteringen av coronapandemin och i fråga om vilka stödtaket på 2,3 miljoner euro enligt Finlands tillfälliga ramprogram redan har uppfyllts. Förslagen om att höja stödets maximibelopp till 6 miljoner euro och stödtaket till det maximibelopp som tillåts enligt den tillfälliga ramen för statligt stöd, således 12 miljoner euro, är värda att understöda. 

Kulturutskottet har under hela coronakrisen betonat att man med så effektiva medel som möjligt bör sörja för verksamhetsförutsättningarna för konst och kultur samt idrott och motion (t.ex. KuUU 9/2021 rd, KuUU 11/2021 rd, KuUU 21/2021 rd och KuUU 2/2022 rd). Utskottet har också fäst uppmärksamhet vid de restriktioner som riktats mot aktörerna inom evenemangsbranschen och betonat att restriktionerna ska vara nödvändiga, noggrant avgränsade och proportionerliga. Det är utmärkt att stödformerna för evenemangsbranschen utifrån de erfarenheter som gjorts och i samråd med aktörerna har utvecklats i en bättre riktning vid beredningen av nya ansökningsomgångar. Strävan har varit att allt fler aktörer ska omfattas av stöden för att det inte ska uppstå förfördelade grupper. 

Utskottet betonar att de olika branschernas särdrag ska beaktas så heltäckande som möjligt när stödsystemet vidareutvecklas. Vid sakkunnighörandet har det framförts att det på grund av den kalkylmässiga karaktären hos systemet med kostnadsstöd och stängningsersättning inte nödvändigtvis är möjligt att beakta alla särdrag inom olika branscher. Som exempel har man lyft fram situationen för de företag som producerar och distribuerar filmer. Inom branschen i fråga är det typiskt att kostnaderna och intäkterna fördelar sig mycket ojämnt över tiden, vilket innebär att det delvis är slumpmässigt hur omsättningen och kostnaderna förläggs i förhållande till stöd- och jämförelseperioden. 

I ett sakkunnigyttrande framförs behovet av att foga distribution av filmer och videor till branscher där verksamma företag kan beviljas sådant kostnadsstöd som avses i 5 e § i lagen om tidsbegränsat kostnadsstöd för företag. Enligt den tolkning som framfördes vid utskottets sakkunnigutfrågning kan distribution av filmer och videor anses höra till tillämpningsområdet för 2 mom. i den paragrafen. Enligt momentet i fråga kan ett företag under vissa förutsättningar beviljas kostnadsstöd även om företaget inte hör till de branscher som räknas upp i bilagan till bestämmelsen. Utskottet betonar att man i tillräcklig utsträckning bör informera och ge anvisningar om möjligheterna att ansöka om och få kostnadsstöd. 

Utskottet betonar att konst och kultur samt idrott och motion erbjuder människor många möjligheter att upprätthålla och främja den psykiska och fysiska välfärden även under kriser. I en värld som kräver psykisk kristålighet ökar värdet av fysiska möten mellan människor ytterligare. Det behövs i fortsättningen allt fler evenemang som sammanför människor. 

Också med tanke på den positiva Finlandsbilden är det viktigt att det ordnas internationella evenemang i Finland och att internationella artister och andra konstnärer samt idrottare fortsätter besöka Finland. För att trygga detta har aktörerna inom evenemangsbranschen strävat efter att upprätthålla leveranssäkerheten för professionellt genomförda produkter och tjänster också under coronatiden. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kulturutskottet föreslår

att ekonomiutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 4.5.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Paula Risikko saml 
 
vice ordförande 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
 
medlem 
Marko Asell sd (delvis) 
 
medlem 
Jukka Gustafsson sd 
 
medlem 
Veronika Honkasalo vänst (delvis) 
 
medlem 
Kaisa Juuso saf (delvis) 
 
medlem 
Ville Kaunisto saml (delvis) 
 
medlem 
Hilkka Kemppi cent (delvis) 
 
medlem 
Anneli Kiljunen sd 
 
medlem 
Mikko Kinnunen cent (delvis) 
 
medlem 
Pasi Kivisaari cent 
 
medlem 
Ari Koponen saf 
 
medlem 
Noora Koponen gröna (delvis) 
 
medlem 
Mikko Ollikainen sv (delvis) 
 
medlem 
Pirkka-Pekka Petelius gröna 
 
medlem 
Ville Valkonen saml (delvis) 
 
medlem 
Sofia Vikman saml (delvis 
 
ersättare 
Ritva Elomaa saf (delvis). 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Marja Lahtinen