Utlåtande
KuUU
11
2016 rd
Kulturutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lotterilagen och av vissa lagar som har samband med den
Till förvaltningsutskottet
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lotterilagen och av vissa lagar som har samband med den (RP 132/2016 rd): Ärendet har remitterats till kulturutskottet för utlåtande till förvaltningsutskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
regeringsråd
Jouni
Laiho
inrikesministeriet
regeringsråd
Merja
Leinonen
undervisnings- och kulturministeriet
chef för lotteriförvaltningen
Saaramia
Varvio
Polisstyrelsen
verkställande direktör för Penningautomatföreningen RAY
Velipekka
Nummikoski
FRV Evo Oy
verkställande direktör
Pertti
Koskenniemi
Fintoto Oy
verkställande direktör
Juha
Koponen
Veikkaus Oy
ordförande
Ilkka
Niemeläinen
Forum Artis ry
verkställande direktör
Velipekka
Nummikoski
Penningautomatföreningen RAY
specialsakkunnig
Ilmari
Nalbantoglu
Valo, Finlands Idrott rf
ordförande
Olli
Joensuu
nätverket av Veikkaus förmånstagare.
Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 
Statens delegation för ungdomsärenden
Centret för konstfrämjande
Statens idrottsråd.
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Allmänt
Kulturutskottet anser att förslaget att sammanslå de tre nuvarande penningsspelsammanslutningarna är ändamålsenligt och välkommet. En sammanslagning av funktionerna möjliggör en bättre utveckling och översyn av penningspelsverksamheten. I en modell med ett enda bolag kommer konkurrensen mellan de tre nuvarande bolagen att försvinna. Utskottet anser att förslaget förbättrar möjligheterna att utveckla penningspel till att motsvara den internationella utvecklingen och de krav som den elektroniska miljön ställer och skapa nya virtuella spel och kombinationer av olika spelformer. Detta skapar bättre förutsättningar för att konsumenterna spelar inhemska penningspel under myndigheternas tillsyn i stället för att anlita utländska privata spelföretag. Som en positiv bieffekt kan man med en ökad avkastning också i fortsättningen stärka frivilligorganisationernas verksamhetsförutsättningar som kommer samhället till godo. Det är viktigt att i fortsättningen trygga det finländska systemet med ensamrätt, menar utskottet. 
Skadeverkningar till följd av penningspel
Kulturutskottet understryker vikten av att ingripa i skadeverkningar till följd av spelandet, vilket lyfts fram i propositionen. Det nya penningspelsbolaget har till uppgift att bedriva penningspelsverksamhet så att de ekonomiska, sociala och hälsomässiga skadeverkningar som spelandet ger upphov till förebyggs och minskas. I modellen med ensamrätt är det möjligt att skapa konsekventa och effektiva sätt att svara på dessa utmaningar. Ett system med en enda aktör med ensamrätt där man planmässigt ingriper i de skadeverkningar som penningspelandet medför är lättare att försvara inför Europeiska unionen. 
Det är viktigt att förebyggande och minskning av skadeverkningar som penningspelandet ger upphov till följs upp och rapporteras regelbundet. För detta bör avsättas tillräckliga resurser. 
Avkastningens ändamål och fördelning
Enligt 17 § i lotterilagen ska 53 procent av avkastningen användas för att främja idrott och fysisk fostran, vetenskap, konst samt ungdomsarbete, 43 procent för att främja hälsa och social välfärd och fyra procent för att främja hästuppfödning och hästsport. Sålunda blir användningsändamålen för de nuvarande aktörernas, Veikkaus Ab, Penningautomatföreningen och Fintoto Oy, avkastning från penningspel och fördelningen av avkastningen mellan dem oförändrade trots sammanslagningen. Det är bra att den nya lagstiftningen inte påverkar förmånstagarnas etablerade andel av helhetsunderstödet. Utskottet anser att avkastningen av penningspel också i fortsättningen ska användas för allmännyttiga ändamål och den tredje sektorns verksamhet. Den ska inte användas för att lappa statens budgetunderskott. 
När det gäller användningen av avkastningen från penningspel fäster kulturutskottet uppmärksamhet vid social- och hälsovårdssektorns andel av den gemensamma avkastningen från penningspel. Enligt lagförslaget ska Social- och hälsoorganisationernas understödscentral inrättas vid social- och hälsovårdsministeriet, och hälften av centralens kostnader ska ersättas av det nya penningspelsbolaget. Sålunda bidrar också andra förmånstagare än social- och hälsoorganisationerna till att ersätta ovannämnda kostnader genom att kapaciteten att fördela avkastningen har försämrats. Beslutsfattandet om understöd som beviljas till förmånstagare inom idrott och fysisk fostran, vetenskap, konst samt ungdomsarbete ska förbli oförändrat vid undervisnings- och kulturministeriet som tjänsteuppdrag utan någon särskild understödscentral. Kulturutskottet ser det som angeläget att olika sektorer behandlas lika och att det vid fördelningen av penningspelbolagets avkastning, beredningen av understöden, övervakningen av användningen av dem och vid konsekvensbedömningen införs förfaranden som behandlar sökandena jämlikt och som är administrativt förnuftiga och transparenta. Det nya bolagets beslutsfattande om fördelningen av avkastningen inklusive administration och processer ska genomföras så att beslut om understöd kan fattas flexibelt och snabbt med beaktande av sökandenas behov.  
Kulturutskottet fäster uppmärksamhet vid att understödssystemen för avkastningen från penningspel inte i dag till alla delar identifierar gränssnittsområden. Vår verksamhetsmiljö blir hela tiden mer komplicerad. För att kunna svara på denna utmaning förenar aktörerna på olika sektorer ofta sina krafter över förvaltningsgränserna. För att t.ex. trygga äldre människors funktionsförmåga och förebygga utslagningen av de unga kombineras i allt större utsträckning de möjligheter som finns inom olika funktioner såsom kultur, sport, ökad delaktighet och hälsofrämjande. Enligt utredningen till utskottet har fördelningen av understöden sektorsvis och med snäva kriterier också delvis lett till att flera organisationer får allmänt understöd både av Penningautomatföreningen och undervisnings- och kulturministeriet. Det är en administrativt tungrodd process både med tanke på sökandena och beslutsfattandet. Utskottet föreslår att det ska utvärderas hur man i fortsättningen effektivare kan stöda funktioner över förvaltningsgränserna. 
Förvaltning
Enligt lagförslaget ska den nya sammanslutningen ha ett förvaltningsråd som har lagfästa uppföljnings- och tillsynsuppgifter. I förvaltningsrådet ska det finnas lika stora andelar av åtminstone parlamentariskt utsedda representanter och representanter utsedda av förmånstagarna. Det är en bra lösning och det är viktigt att förvaltningsrådet tillsätts på tillräckligt bred basis och så snart som möjligt, menar utskottet. 
Den föreslagna delegationen för penningspelsbolaget ska ha i uppgift att följa upp förverkligandet av och behoven att utveckla de penningspelspolitiska målsättningarna. I fråga om delegationens sammansättning utfärdas bestämmelser genom förordning av statsrådet. Enligt propositionsmotiven är avsikten att delegationen ska bestå av t.ex. representanter för centrala myndigheter i anslutning till penningspelsverksamheten, för riksdagsgrupper och för förmånstagare. Utskottet anser att lösningen är ändamålsenlig.  
Lagstiftningsreformen andra steg
Reformen av lotterilagen genomförs av tidsmässiga skäl i två steg. Det föreliggande förslaget är första biten av den nya lagstiftningen. Kulturutskottet anser att det är viktigt att beredningen av reformens andra steg inleds omedelbart och i det sammanhanget ska det särskilt granskas de frågor som är kritiska med tanke på spelverksamhetens operativa verksamhet och möjlighet till kanalisering och som inte hann beaktas under det första steget. Under det andra steget är det bra att fästa uppmärksamhet vid effektivisering av beredningsprocessen av understödsbeslut och utnyttjande av elektroniska system.  
Den föreslagna ändringen av ungdomslagen
Kulturutskottet noterar att i lagförslag 18 i propositionen föreslår regeringen att 15 § i den gällande ungdomslagen ska ändras. Kulturutskottet konstaterar att den nya ungdomslagen, som föreslås träda i kraft den 1 januari 2017 (RP 111/2016 rd), medför tekniska ändringsbehov i det ovan nämnda lagförslagets författningshänvisning och ingress. Motsvarande bestämmelse i den nya ungdomslagen, som inte ännu har stadfästs, ingår i dess 26 §.  
FÖRSLAG TILL BESLUT
Kulturutskottet anför
att förvaltningsutskottet bör beakta det som sägs ovan
Helsingfors 16.11.2016 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Tuomo
Puumala
cent
vice ordförande
Sanna
Lauslahti
saml
medlem
Ritva
Elomaa
saf
medlem
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
medlem
Jukka
Gustafsson
sd
medlem
Petri
Honkonen
cent
medlem
Laura
Huhtasaari
saf
medlem
Ilkka
Kantola
sd
medlem
Kimmo
Kivelä
saf
medlem
Mikaela
Nylander
sv
medlem
Ulla
Parviainen
cent
medlem
Sari
Raassina
saml
medlem
Saara-Sofia
Sirén
saml.
Sekreterare var
utskottsråd
Marja
Lahtinen.
Senast publicerat 26-09-2017 14:54