Utlåtande
KuUU
18
2018 rd
Kulturutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om extra pension för idrottsutövare
Till social- och hälsovårdsutskottet
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om extra pension för idrottsutövare (RP 315/2018 rd): Ärendet har remitterats till kulturutskottet för utlåtande till social- och hälsovårdsutskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
överdirektör
Esko
Ranto
undervisnings- och kulturministeriet
specialsakkunnig
Petri
Heikkinen
Finlands olympiska kommitté
olympiasegrare
Juha
Mieto
Suomen Olympiavoittajat ry
ordförande
Pertti
Ukkola
Suomen Olympiavoittajat ry
generalsekreterare
Tero
Kuorikoski
Finlands Paralympiska Kommitte rf.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
finansministeriet
Statens idrottsråd.
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Allmänt
Statens extra pension för idrottsutövare är ett premierande pensionssystem, inte ett förmånsbaserat pensionssystem. Det innebär att olympiska mästare kan beviljas pension för sina bedrifter. Av särskilda skäl kan pension beviljas också för en betydelsefull internationell idrottskarriär. Utskottet understryker att systemet med idrottspension ökar idrottens status som en viktig kulturform. 
Många äldre finländska olympiska mästare har nått framgångar inom idrotten i tider när det inte fanns några pensionsarrangemang eller betydande ekonomiska priser. Därför anser utskottet det vara motiverat att staten bidrar till deras försörjning under ålderdomen. Detta är särskilt viktigt i fråga om de idrottsgrenar där inte ens framgångsrika utövare tjänar pengar på sina idrottskarriär på ett sätt som skulle trygga deras försörjning efter avslutad karriär. Dessutom finns det stora skillnader mellan de olika grenarna exempelvis i fråga om vilka kostnader idrottarna själva måste stå för och vilken social trygghet som ackumuleras. 
Pensionen är beroende på prövning och avsedd att beviljas framgångsrika idrottare som har liten ålderspension eller annan pension. Den beviljas som full pension eller delpension beroende på den sökandes inkomstnivå. År 2019 uppgår full pension till 1 359,02 euro och delpensionen till hälften av detta. Det är ytterst motiverat att delpensionen kan omvandlas till full pension om det sker förändringar i den sökandes möjligheter att försörja sig, menar utskottet.  
Paraidrottarnas inkomster består ofta redan före normal pensionsålder av olika pensioner (t.ex. pension till följd av trafikskador eller olycksfall i arbetet eller invalid- eller sjukpension). Utfrågade sakkunniga har understrukit att den som beviljar pension ska beakta hur olika pensioner ska samordnas och att paraidrottarna till följd av en funktionsnedsättning ofta har lägre totalinkomster under sin tid i arbetslivet jämfört med andra idrottare. Därför är det enligt utskottet välkommet att propositionsmotiven innehåller en tydlig precisering av att pensionen också kan beviljas paralympiska mästare. 
Kulturutskottet stöder att propositionen godkänns. 
Avvikelse från inkomstgränserna
Enligt propositionen ska lagen om extra pension för idrottsutövare kompletteras med en bestämmelse som tillåter avvikelse från den lagstadgade inkomstgränsen när det är fråga om en särskilt meriterad olympisk eller paralympisk mästare. Det har funnits ett visst motstånd mot förslaget redan under beredningen och också i sakkunnigyttrandena. Det beror bland annat på att den föreslagna ändringen inte ligger i linje med lagens ursprungliga syfte, inte behandlar alla sökande lika och skapar ett tryck på att systemet för konstnärspension ska ändras på samma sätt.  
Kulturutskottet ställer sig positivt till den föreslagna möjligheten att göra undantag från inkomstgränserna när man vill belöna en särskilt meriterad olympisk eller paralympisk mästare med idrottspension. Utskottet understryker att pensionen till sin grundläggande karaktär är ett erkännande av särskilda idrottsframgångar. Den som vill nå internationell toppnivå inom en officiell olympisk disciplin eller någon annan idrottsgren måste göra en enorm insats under sin karriär som idrottare, och det är oerhört svårt att nå seger i en internationell tävling, oavsett gren. Utskottet vill framhäva hur viktiga nationella förebilder segrare i olympiska eller paralympiska spel är för idrottande ungdomar och hela befolkningen både under den aktiva karriären och efter avslutad karriär. Vidare betonar utskottet de särskilda krav som den föreslagna bestämmelsen ställer för att inkomstgränserna inte ska behöva följas. Det måste vara fråga en särskilt meriterad vinnare vid olympiska eller paralympiska spel, och det måste finnas särskilda skäl för att pensionen ska kunna beviljas utan tillämpning av inkomstgränserna. När beviljande av sådan pension övervägs måste särskild vikt fästas vid att prövningen är rättvis och allmänt acceptabel, understryker utskottet.  
Utfrågade sakkunniga har framfört motiverade synpunkter om att alla som vunnit vid olympiska och paralympiska spel automatiskt och oberoende av inkomster borde beviljas extra pension för idrottsutövare som ett erkännande för seger i den mest prestigefyllda tävlingen inom berörda idrottsgren. Utskottet ställer sig positivt till denna tanke. Det föreslår att social- och hälsovårdsutskottet föreslår ett uttalande om detta i sitt betänkande (Utskottets förslag till uttalande)
Riksdagen förutsätter att regeringen utreder möjligheten att efter ansökan betala ut extra pension för idrottsutövare till alla finländska vinnare vid olympiska och paralympiska spel när de når pensionsåldern. (Utskottets förslag till uttalande) 
Finansiering av pensionerna
Enligt uppgift är syftet med de föreslagna ändringarna att inom ramen för det anslag som årligen fastställs i statsbudgeten precisera kriterierna för beviljande av pension. De senaste åren har anslaget varit högst 260 000 euro och fått användas för idrottspensioner som motsvarar högst 16 pensioner till fullt belopp. Anslaget för 2019 är cirka 370 000 euro. Det är möjligt att bevilja nya pensioner bara inom ramen för det årliga anslaget. I dagens läge får 4 personer full pension och 24 delpension för idrottsutövare. Möjligheten att låta bli att beakta inkomstgränsen när det gäller särskilt meriterade idrottare kommer sannolikt att öka antalet ansökningar. 
Utskottet noterar att beloppet på pensionen för idrottsutövare enligt 2 § 2 mom. uppgår till 1 339,57 euro i månaden. Av detaljmotiven till propositionen framgår det att den extra pensionen för idrottsutövare 2019 efter indexjustering var 1 359,02 euro per månad. 
Utskottet stöder det ändringsförslag som innebär att finansieringen av pensionerna inte längre är kopplad till användning av vinstmedlen av tippning och penninglotteri. Ändringen betyder inte att pensionssystemet i fortsättningen automatiskt flyttas över till finansiering genom budgeten, men den ger en möjlighet till att i framtiden täcka behovet av mer pengar med budgetmedel om allt fler beviljas pension till följd av reformen eller av någon annan anledning. På så sätt kommer pensionssystemet för idrottare att utvecklas, men samtidigt inte att påverka hur mycket vinstmedlen av tippning och penninglotteri som delas ut för att upprätthålla och utveckla annan motion och idrott eller kultur i allmänhet. 
Socioekonomiska villkor för idrottare
Utskottet ser det som mycket viktigt att fästa uppmärksamhet vid idrottsutövarnas ofta mycket bristfälliga sociala trygghet och pensionsskydd. I sitt utlåtande till social- och hälsovårdsutskottet om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare och av 4 § i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (KuUU 2/2016 rd – RP 152/2015 rd) framhöll kulturutskottet bland annat att det långsiktiga målet måste vara att idrottsutövare ska ingå i det normala trygghetssystemet och att förmånerna (arbetslöshetsersättning, olycksfallsförsäkring, tillväxt i pensionsskyddet osv.) ska ligga på samma nivå som för andra förvärvsarbetande. Det som avsågs var i synnerhet lagidrottare, men samma långsiktiga mål bör ställas upp i fråga om stipendieidrottare. Utskottet vill också peka på vikten av att idrottsutövarnas försörjningsmöjligheter när de är i arbetslivet förbättras genom att man på alla sätt främjar möjligheterna till utbildning redan i samband med idrottskarriären.  
FÖRSLAG TILL BESLUT
Kulturutskottet föreslår
att social- och hälsovårdsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 14.2.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Tuomo
Puumala
cent
medlem
Li
Andersson
vänst
medlem
Ritva
Elomaa
saf
medlem
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
medlem
Jukka
Gustafsson
sd
medlem
Marisanna
Jarva
cent
medlem
Kimmo
Kivelä
blå
(delvis)
medlem
Hanna
Kosonen
cent
medlem
Mikaela
Nylander
sv
medlem
Ulla
Parviainen
cent
medlem
Pekka
Puska
cent
(delvis)
medlem
Sari
Sarkomaa
saml
medlem
Sami
Savio
saf
medlem
Jani
Toivola
gröna
medlem
Pilvi
Torsti
sd
medlem
Raija
Vahasalo
saml
ersättare
Hanna-Leena
Mattila
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Kaj
Laine.
AVVIKANDE MENING
Motivering
Lagförslaget gäller ändring av lagen om extra pension för idrottsutövare. 
Enligt förslaget ska lagen få en bestämmelse om att undantag kan göras från den föreskrivna inkomstgränsen när det är fråga om en särskilt meriterad vinnare vid olympiska eller paralympiska spel. 
Vi anser att denna lagändring inte fyller lagens syfte. Syftet med pensionen för idrottsutövare är detsamma som med konstnärspensionen, det vill säga att täppa till det hål i pensionsskyddet som en lång idrottskarriär orsakat.  
Med andra ord är syftet att garantera grundläggande försörjning för dem vars intjänade pension är liten på grund av idrottskarriären. 
Finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriets kultur- och konstpolitiska avdelning, statens idrottsråd och Keva stödde inte detta ändringsförslag i sina remissyttranden. Remissinstanserna ansåg att den föreslagna ändringen inte stämmer överens med lagens ursprungliga syfte eftersom den inte behandlar alla sökande lika och skapar ett tryck att ändra systemet för konstnärspension på motsvarande sätt. 
Idrottspensionerna är ingen belöning. Däremot finns det redan ett sätt att belöna särskilt meriterade idrottare, nämligen Pro Idrott-priset på 20 000 euro. Det står klart att förslaget (1 § 3 mom.) om att avvika från inkomstgränserna för särskilt meriterade olympiska eller paralympiska mästare måste förkastas. 
Avvikande mening
Vi föreslår
att social- och hälsovårdsutskottet beaktar det som sägs ovan. 
Helsingfors 14.2.2019
Li
Andersson
vänst
Jukka
Gustafsson
sd
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
Pilvi
Torsti
sd
Jani
Toivola
gröna
Senast publicerat 24-04-2020 15:09