Senast publicerat 17-06-2022 09:24

Utlåtande KuUU 19/2022 rd B 2/2022 rd Kulturutskottet Regeringens årsberättelse 2021

Till revisionsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens årsberättelse 2021 (B 2/2022 rd): Ärendet har remitterats till kulturutskottet för utlåtande till revisionsutskottet. Tidsfrist: 30.9.2022. 

Sakkunnig

Utskottet har hört 

 • direktör Tiina Kivisaari 
  undervisnings- och kulturministeriet
 • konsultativ tjänsteman Virpi Hiltunen 
  undervisnings- och kulturministeriet
 • undervisningsråd Tarja Kahiluoto 
  undervisnings- och kulturministeriet
 • undervisningsråd Maarit Palonen 
  undervisnings- och kulturministeriet
 • kulturråd Katri Santtila 
  undervisnings- och kulturministeriet
 • regeringsråd Piritta Sirvio 
  undervisnings- och kulturministeriet
 • ledande expert Olli-Pekka Rissanen 
  finansministeriet
 • jurist Titta Honkala 
  social- och hälsovårdsministeriet.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

I bilaga 3 till regeringens årsberättelse 2021 redogör regeringen för de åtgärder som den vidtagit med anledning av riksdagens uttalanden och ställningstaganden. Kulturutskottet har behandlat de uttalanden och ställningstaganden i regeringens årsberättelse 2021 som gäller dess ansvarsområde och som godkänts på förslag av utskottet. 

Uttalanden och punkter i ställningstaganden som kan strykas

Kulturutskottet anser att de åtgärder som regeringen har vidtagit med anledning av följande uttalanden och punkter i ställningstaganden och som regeringen redogör för i berättelsen är tillräckliga eller att uttalandena och punkterna i ställningstagandena i övrigt inte längre behövs: 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kulturutskottet föreslår

att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan. 
Helsingfors 16.6.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Paula Risikko saml 
 
vice ordförande 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
 
medlem 
Sanna Antikainen saf 
 
medlem 
Marko Asell sd 
 
medlem 
Jukka Gustafsson sd 
 
medlem 
Veronika Honkasalo vänst 
 
medlem 
Kaisa Juuso saf 
 
medlem 
Anneli Kiljunen sd 
 
medlem 
Mikko Kinnunen cent 
 
medlem 
Pasi Kivisaari cent 
 
medlem 
Mikko Ollikainen sv 
 
medlem 
Pirkka-Pekka Petelius gröna 
 
medlem 
Sofia Vikman saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Marja Lahtinen.