Direkt till innehållet

KuUU 4/2020 rd

Senast publicerat 31-07-2020 14:39

Utlåtande KuUU 4/2020 rd Ö 11/2020 rd Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93, 94 och 109 § i beredskapslagen

Kulturutskottet

Till grundlagsutskottet

INLEDNING

Remiss

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93, 94 och 109 § i beredskapslagen (Ö 11/2020 rd): Ärendet har remitterats till kulturutskottet för utlåtande till grundlagsutskottet. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

I den aktuella förordningen av statsrådet, som utfärdades den 31 mars 2020, föreskrivs med stöd av 8 § i beredskapslagen (1552/2011) om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93, 94 och 109 § i beredskapslagen. Förordningen om motsvarande ibruktagande av befogenheter (125/2020) gäller till och med den 13 april 2020. 

När det gäller kulturutskottets ansvarsområde föreskrivs det i 3 § i den förordning som nu behandlas om kommunens rätt att avstå från bland annat uppgifter som gäller ordnande av dagvård enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018). I 6 § i förordningen föreskrivs det att undervisning och annan verksamhet som ordnas av undervisnings- och utbildningsanordnare enligt 109 § 1 mom. i beredskapslagen kan avbrytas eller begränsas i hela landet och att undervisnings- och utbildningsanordnarnas skyldighet att ordna undervisning och annan verksamhet samt måltids- och transportförmåner och inkvartering i enlighet med 109 § 2 mom. i beredskapslagen kan begränsas i hela landet. 

Av skäl som framgår av motiveringspromemorian tillstyrker kulturutskottet en förlängning av tidsfristen för befogenheterna enligt beredskapslagen i enlighet med förordningen. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kulturutskottet föreslår

att grundlagsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 2.4.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
PaulaRisikkosaml
vice ordförande
Eeva-JohannaElorantasd
medlem
SannaAntikainensaf
medlem
MarkoAsellsd
medlem
VeronikaHonkasalovänst
medlem
KaisaJuusosaf
medlem
EmmaKarigröna
medlem
HilkkaKemppicent
medlem
AnneliKiljunensd
medlem
MikkoKinnunencent
medlem
PasiKivisaaricent
medlem
AriKoponensaf
medlem
SariMultalasaml
medlem
MikkoOllikainensv
medlem
SariSarkomaasaml
ersättare
NooraKoponengröna
ersättare
JohanKvarnströmsd.

Sekreterare var

utskottsråd
MarjaLahtinen.