Senast publicerat 09-05-2021 21:55

Utlåtande KuUU 9/2020 rd B 1/2020 rd Kulturutskottet Regeringens årsberättelse 2019

Till revisionsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens årsberättelse 2019 (B 1/2020 rd): Ärendet har remitterats till kulturutskottet för utlåtande till revisionsutskottet. Tidsfrist: 16.10.2020. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Kulturutskottet har behandlat de uttalanden i regeringens årsberättelse 2019 som gäller dess ansvarsområde och som godkänts på förslag av utskottet. 

Uttalanden som kan strykas

Kulturutskottet anser att de åtgärder som regeringen har vidtagit med anledning av följande uttalanden och redogör för i berättelsen är tillräckliga eller att uttalandena i övrigt inte längre behövs: 

 

  • Universitetsreformen, uppföljning av genomförande och konsekvenser (RP 7/2009 rd — RSv 103/2009 rd), uttalande 5 

  • Stödjande av inlärning, Specialundervisning (RP 109/2009 rd — RSv 90/2009 rd), uttalande 2 

  • Insamling av uppgifter om specialiseringsutbildning (RP 241/2014 rd — RSv 210/2014 rd) 

  • Yrkeshögskolelagen och lagen om ändring av 49 paragrafen i universitetslagen (RP 26/2014 rd — RSv 134/2014 rd), uttalande 3 

  • Förverkligande av syftena med ungdomslagen (RP 111/2016 rd — RSv 175/2016 rd) 

  • Förebyggande av mobbning och skolfred (RP 206/2016 — RSv 259/2016) 

  • Konsekvenser av omorganiseringen (RP 31/2017 rd — RSv 49/2017 rd) 

  • Studiestödsrådgivning i Folkpensionsanstaltens verksamhet (RP 36/2017 rd — RSv 77/2017 rd) 

  • Reformen av yrkesutbildningen, verkställighet och uppföljning av konsekvenserna (RP 39/2017 rd — RSk 86/2017 rd), uttalande 3 

  • Statsrådets redogörelse om informationspolitik och artificiell intelligens (SRR 7/2018 rd — RSk 53/2018 rd), punkt 3 i ställningstagandet. 

Uteblivna uttalanden

Utskottet påpekar att följande uttalanden och åtgärdsutredningar saknas i regeringens årsberättelse för 2019 (B 1/2020 rd): uttalande 1 och 2 om högskolekonsortier och högskolornas undervisningssamarbete (RP 73/2017 rd — RSv 172/2017 rd) och uttalande 2 om läromaterialstillägg för studerande (RP 171/2018 rd — RSv 141/2018 rd). Utskottet har fått kompletterande utredningar om frågorna från undervisnings- och kulturministeriet. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kulturutskottet anför

att revisionsutskottet bör beakta det som sägs ovan
Helsingfors 10.9.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Paula Risikko saml 
 
vice ordförande 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
 
medlem 
Sanna Antikainen saf 
 
medlem 
Veronika Honkasalo vänst 
 
medlem 
Hilkka Kemppi cent 
 
medlem 
Anneli Kiljunen sd 
 
medlem 
Mikko Kinnunen cent 
 
medlem 
Noora Koponen gröna 
 
medlem 
Ari Koponen saf 
 
medlem 
Mikko Ollikainen sv 
 
ersättare 
Inka Hopsu gröna 
 
ersättare 
Ville Kaunisto saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Marja Lahtinen.