Senast publicerat 09-05-2021 13:56

Utlåtande LaUU 1/2016 rd U 22/2015 rd Lagutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (bekämpande av terrorism)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (bekämpande av terrorism) (U 22/2015 rd): Ärendet har inkommit till lagutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska lämnas till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsråd Janne  Kanerva 
  justitieministeriet
 • ledande sakkunnig, polisavdelningen Johanna Puiro 
  inrikesministeriet
 • kriminalöverkommissarie Tero Haapala 
  centralkriminalpolisen
 • advokat Tiina Haapa-aho 
  Finlands Advokatförbund.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • utrikesministeriet
 • kommunikationsministeriet
 • social- och hälsovårdsministeriet
 • Helsingfors tingsrätt
 • Riksåklagarämbetet
 • professor Kimmo Nuotio. 

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2015) 625. 

Statsrådets ståndpunkt

Se U 22/2015 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se LaVL 1/2016 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Lagutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa preciseringar. 
Helsingfors 3.3.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Kari Tolvanen saml 
 
vice ordförande 
Eva Biaudet sv 
 
medlem 
Katja Hänninen vänst 
 
medlem 
Emma Kari gröna 
 
medlem 
Katri Kulmuni cent 
 
medlem 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
medlem 
Antti Rantakangas cent 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
medlem 
Ville Tavio saf 
 
ersättare 
Kalle Jokinen saml 
 
ersättare 
Leena Meri saf 
 
ersättare 
Matti Vanhanen cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mikko Monto.