Senast publicerat 02-05-2022 14:21

Utlåtande LaUU 11/2022 rd U 2/2021 rd Lagutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (rättsakten om digitala tjänster)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (rättsakten om digitala tjänster) (U 2/2021 rd): En kompletterande skrivelse UJ 6/2022 vp — U 02/2021 vp har lämnats till lagutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • kommunikationsråd Kreetta Simola 
  kommunikationsministeriet
 • specialsakkunnig Sirpa Sillstén 
  kommunikationsministeriet
 • lagstiftningsråd Mira Turpeinen 
  justitieministeriet
 • konsultativ tjänsteman Jouko Huhtamäki 
  inrikesministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • professor Tomi Voutilainen. 

DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2020) 825. 

Statsrådets ståndpunkt

Se statsrådets skrivelse U 2/2022 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet LaVL 11/2022 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Lagutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med kompletteringarna i utlåtandet.  
Helsingfors 6.4.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Leena Meri saf 
 
medlem 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
 
medlem 
Hanna Huttunen cent 
 
medlem 
Saara Hyrkkö gröna 
 
medlem 
Jouni Ovaska cent 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Mari Rantanen saf 
 
medlem 
Suldaan Said Ahmed vänst 
 
medlem 
Mirka Soinikoski gröna 
 
medlem 
Sebastian Tynkkynen saf 
 
medlem 
Paula Werning sd 
 
ersättare 
Kim Berg sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mikko Monto. 
 

Avvikande mening

Motivering

Se det finska utlåtandet LaVL 11/2022 vp

Avvikande mening

Kläm 

Vi föreslår

att stora utskottet beaktar det ovanstående. 
Helsingfors 6.4.2022
Sebastian Tynkkynen saf 
 
Mari Rantanen saf 
 
Leena Meri saf