Senast publicerat 09-05-2021 18:55

Utlåtande LaUU 12/2017 rd U 13/2016 rd U 46/2017 rd Lagutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (informationsutbytet vad gäller tredjelandsmedborgare och Ecris-systemet)Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (det centraliserade Ecris-TCN-systemet)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (informationsutbytet vad gäller tredjelandsmedborgare och Ecris-systemet) (U 13/2016 rd): En kompletterande skrivelse UJ 24/2017 vp — U 13/2016 vp har lämnats till lagutskottet för eventuella åtgärder. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (det centraliserade Ecris-TCN-systemet) U 46/2017 rd): Ärendet har lämnats till lagutskottet för utlåtande till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsråd Tanja Innanen 
  justitieministeriet
 • överinspektör Virpi Koivu 
  inrikesministeriet
 • statsåklagare Leena Metsäpelto 
  Riksåklagarämbetet
 • registerchef Teemu Mikkola 
  Rättsregistercentralen
 • dataombudsman Reijo Aarnio 
  dataombudsmannens byrå
 • polisöverinspektör Marja Kartila 
  Polisstyrelsen.

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtande LaUU 4/2016 rd och LaUU 10/2016 rd i ärendet. 

SKRIVELSEN OCH DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2016) 7, COM(2017) 344, hänvisning till Eutori EU/2016/0549 och EU/2017/1145. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 13/2016 rd och U 46/2017 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet LaVL 12/2017 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Lagutskottet meddelar

att det omfattar statrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 26.9.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Kari Tolvanen saml 
 
vice ordförande 
Eva Biaudet sv 
 
medlem 
Tiina Elovaara blåa 
 
medlem 
Katja Hänninen vänst 
 
medlem 
Ari Jalonen blåa 
 
medlem 
Johanna Karimäki gröna 
 
medlem 
Pia Kauma saml 
 
medlem 
Suna Kymäläinen sd 
 
medlem 
Mikko Kärnä cent 
 
medlem 
Antero Laukkanen kd 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Antti Rantakangas cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mikko Monto.