Direkt till innehållet

LaUU 12/2017 rd

Senast publicerat 02-11-2017 10:20

Utlåtande LaUU 12/2017 rd U 13/2016 rd U 46/2017 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (informationsutbytet vad gäller tredjelandsmedborgare och Ecris-systemet)Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (det centraliserade Ecris-TCN-systemet)

Lagutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (informationsutbytet vad gäller tredjelandsmedborgare och Ecris-systemet) (U 13/2016 rd): En kompletterande skrivelse UJ 24/2017 vp — U 13/2016 vp har lämnats till lagutskottet för eventuella åtgärder. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (det centraliserade Ecris-TCN-systemet) U 46/2017 rd): Ärendet har lämnats till lagutskottet för utlåtande till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsrådTanjaInnanen
  justitieministeriet
 • överinspektörVirpiKoivu
  inrikesministeriet
 • statsåklagareLeenaMetsäpelto
  Riksåklagarämbetet
 • registerchefTeemuMikkola
  Rättsregistercentralen
 • dataombudsmanReijoAarnio
  dataombudsmannens byrå
 • polisöverinspektörMarjaKartila
  Polisstyrelsen.

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtande LaUU 4/2016 rd och LaUU 10/2016 rd i ärendet. 

SKRIVELSEN OCH DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2016) 7, COM(2017) 344, hänvisning till Eutori EU/2016/0549 och EU/2017/1145. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 13/2016 rd och U 46/2017 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet LaVL 12/2017 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Lagutskottet meddelar

att det omfattar statrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 26.9.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
KariTolvanensaml
vice ordförande
EvaBiaudetsv
medlem
TiinaElovaarablåa
medlem
KatjaHänninenvänst
medlem
AriJalonenblåa
medlem
JohannaKarimäkigröna
medlem
PiaKaumasaml
medlem
SunaKymäläinensd
medlem
MikkoKärnäcent
medlem
AnteroLaukkanenkd
medlem
JuhaPylväscent
medlem
AnttiRantakangascent.

Sekreterare var

utskottsråd
MikkoMonto.