Senast publicerat 06-04-2022 14:18

Utlåtande LaUU 20/2021 rd U 2/2021 rd Lagutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (rättsakten om digitala tjänster)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (rättsakten om digitala tjänster) (U 2/2021 rd): En kompletterande skrivelse UJ 14/2022 vp — U 02/2021 vp har lämnats till lagutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsråd Heini Färkkilä 
  justitieministeriet
 • lagstiftningsråd Katri Kummoinen 
  justitieministeriet
 • ledande sakkunnig Elina Rantakokko 
  inrikesministeriet
 • enhetsdirektör Emil Asp 
  kommunikationsministeriet
 • kommunikationsråd Kreetta Simola 
  kommunikationsministeriet
 • professor Tomi Voutilainen. 

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • professor Olli Mäenpää. 

DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokumenten COM(2020) 825 final och D / Direktiv 2000/13/EY samt hänvisningen till Eutori EU/2020/1785. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 2/2021 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (LaVL 20/2021 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Lagutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med preciseringarna och kompletteringarna i utlåtandet. 
Helsingfors 6.4.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Leena Meri saf 
 
medlem 
Hanna Huttunen cent 
 
medlem 
Saara Hyrkkö gröna 
 
medlem 
Marko Kilpi saml 
 
medlem 
Jari Kinnunen saml 
 
medlem 
Antero Laukkanen kd 
 
medlem 
Matias Mäkynen sd 
 
medlem 
Jouni Ovaska cent 
 
medlem 
Mari Rantanen saf 
 
medlem 
Suldaan Said Ahmed vänst 
 
medlem 
Mirka Soinikoski gröna 
 
medlem 
Sebastian Tynkkynen saf 
 
medlem 
Matti Vanhanen cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mikko Monto.  
 

Avvikande mening

Motivering

Se det finska utlåtandet (LaVL 20/2021 vp). 

Avvikande mening

Kläm 

Vi föreslår

att stora utskottet beaktar det som sägs ovan. 
Helsingfors 11.11.2021
Sebastian Tynkkynen saf 
 
Mari Rantanen saf 
 
Leena Meri saf 
 
Antero Laukkanen kd 
 
Marko Kilpi saml 
 
Jari Kinnunen saml