Senast publicerat 09-05-2021 20:34

Utlåtande LaUU 23/2018 rd U 60/2018 rd E 66/2013 rd U 40/2018 rd Lagutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättigheter och värden för 2021—2027 och förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättsliga frågor 2021—2027Statsrådets utredning med anledning av ett förstärkt genomförande av rättsstatsprincipen i EUStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna (förordning om skydd av EU:s budget vid rättsstatsbrister)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättigheter och värden för 2021—2027 och förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättsliga frågor 2021—2027 (U 60/2018 rd): Ärendet har lämnats till lagutskottet för utlåtande till stora utskottet. 

Statsrådets utredning med anledning av ett förstärkt genomförande av rättsstatsprincipen i EU(E 66/2013 rd): Den kompletterande skrivelsen EJ 18/2018 rd — E 66/2013 rd har lämnats till lagutskottet för eventuella åtgärder. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna (förordning om skydd av EU:s budget vid rättsstatsbrister) (U 40/2018 rd): Ärendet har lämnats till finansutskottet för utlåtande till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • lagstiftningsråd Heidi  Kaila 
    statsrådets kansli
  • specialsakkunnig Inkeri Helenius 
    justitieministeriet
  • enhetschef Tia Möller 
    justitieministeriet
  • professor Päivi Leino-Sandberg. 

SKRIVELSERNA OCH DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslag

Se EU-dokument COM(2018) 324 final, COM(2018) 383 final och COM(2018) 384 final samt hänvisningarna till Eutori EU/2013/0188, EU/2018/0998, EU/2018/1166 och EU/2018/1170. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 60/2018 rd, E 66/2013 rd och U 40/2018 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (LaVL 23/2018 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Lagutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa små kompletteringar.  
Helsingfors 17.10.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Kari Tolvanen saml 
 
medlem 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
 
medlem 
Katja Hänninen vänst 
 
medlem 
Johanna Karimäki gröna 
 
medlem 
Pia Kauma saml 
 
medlem 
Suna Kymäläinen sd 
 
medlem 
Antero Laukkanen kd 
 
medlem 
Hanna-Leena Mattila cent 
 
medlem 
Ilmari Nurminen sd 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Veera Ruoho saml 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
medlem 
Ville Tavio saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mikko Monto.  
 

AVVIKANDE MENING

Motivering

Se det finska utlåtandet (LaVL 23/2018 vp). 

Avvikande mening

Kläm 

Jag föreslår

att stora utskottet beaktar det som sägs ovan. 
Helsingfors 17.10.2018
Ville Tavio saf