Utlåtande
LaUU
29
2018 rd
Lagutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning och direktiv (brottsbekämpande myndigheters gränsöverskridande tillgång till elektroniskt bevismaterial)
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning och direktiv (brottsbekämpande myndigheters gränsöverskridande tillgång till elektroniskt bevismaterial) (U 33/2018 rd): En kompletterande skrivelse UJ 28/2018 rd - U 33/2018 rd har lämnats till lagutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
lagstiftningsråd
Lauri
Rautio
justitieministeriet
EU-medarbetare
Joni
Korpinen
justitieministeriet
konsultativ tjänsteman
Sampsa
Hakala
Riksåklagarämbetet
kriminalinspektör
Heidi
Björk
centralkriminalpolisen
jurist
Asko
Metsola
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry
professor
Sakari
Melander.
Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 
inrikesministeriet
kommunikationsministeriet
Helsingfors tingsrätt
Polisstyrelsen
Finlands näringsliv rf.
DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN
Förslaget
Se dokument: Eutori EU/2018/0927, EU/2018/0928, EU-dokument COM(2018) 225 final, COM(2018) 226 final. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 33/2018 rd. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska dokumentet (LaVL 29/2018 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Lagutskottet meddelar,
att utskottet avviker från statsrådets ståndpunkt och inte förordar den allmänna synen på förordningen, om inte förslaget tillåter att en bevarandeorder eller utlämnandeorder som utfärdas av en myndighet i en annan medlemsstat får bedömas av en myndighet i den medlemsstat där den tjänsteleverantör som uppgifterna begärs av är verksam. 
att utskottet i övrigt omfattar statsrådets ståndpunkt med de ovan nämnde kompletteringarna. 
Helsingfors 22.2.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Kari
Tolvanen
saml
vice ordförande
Eva
Biaudet
sv
medlem
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
medlem
Katja
Hänninen
vänst
medlem
Suna
Kymäläinen
sd
medlem
Antero
Laukkanen
kd
medlem
Hanna-Leena
Mattila
cent
medlem
Juha
Pylväs
cent
medlem
Antti
Rantakangas
cent
medlem
Veera
Ruoho
saml
medlem
Ville
Tavio
saf
ersättare
Susanna
Koski
saml
Sekreterare var
utskottsråd
Mikko
Monto
Senast publicerat 11.4.2019 16:30