Utlåtande
Lagutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning och direktiv (brottsbekämpande myndigheters gränsöverskridande tillgång till elektroniskt bevismaterial)
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning och direktiv (brottsbekämpande myndigheters gränsöverskridande tillgång till elektroniskt bevismaterial) (U 33/2018 rd): En kompletterande skrivelse UJ 42/2018 vp - U 33/2018 vp har lämnats till lagutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
lagstiftningsråd
Lauri
Rautio
justitieministeriet
överinspektör
Olli
Lehtilä
kommunikationsministeriet
jurist
Asko
Metsola
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry.
Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 
inrikesministeriet
Riksåklagarämbetet
centralkriminalpolisen
Finlands näringsliv rf.
Samband med andra handlingar
Utskottet har tidigare lämnat utlåtanden i ärendet (LaVL 16/2018 rd och LaVL 29/2018 rd). 
DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN
Förslaget
Se dokument: Eutori EU/2018/0927, EU/2018/0928, EU-dokument COM(2018) 225 final, COM(2018) 226 final.  
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 33/2018 rd. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska dokumentet (LaVL 35/2018 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Lagutskottet meddelar,
att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 22.2.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Kari
Tolvanen
saml
vice ordförande
Eva
Biaudet
sv
medlem
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
medlem
Ari
Jalonen
blå
medlem
Johanna
Karimäki
gröna
medlem
Pia
Kauma
saml
medlem
Suna
Kymäläinen
sd
medlem
Antero
Laukkanen
kd
medlem
Hanna-Leena
Mattila
cent
medlem
Ilmari
Nurminen
sd
medlem
Antti
Rantakangas
cent
medlem
Veera
Ruoho
saml
medlem
Ville
Tavio
saf
Sekreterare var
utskottsråd
Mikko
Monto
Senast publicerat 23-05-2019 12:33