Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

LaUU 9/2016 rd

Senast publicerat 04-10-2016 13:16

Utlåtande LaUU 9/2016 rd B 10/2016 rd Regeringens årsberättelse 2015

Lagutskottet

Till revisionsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens årsberättelse 2015 (B 10/2016 rd): Ärendet har remitterats till lagutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska lämnas till revisionsutskottet senast 3.6.2016. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • kanslichefAskoVälimaa
    justitieministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • kommunikationsministeriet
  • social- och hälsovårdsministeriet.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Lagutskottet har behandlat berättelsen utifrån de uttalanden som riksdagen godkänt på förslag från utskottet. Merparten av uttalandena gäller justitieministeriets förvaltningsområde. En del av uttalandena gäller också kommunikationsministeriets och social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. 

Uttalanden som kan strykas

Omskifte RP 91/2014 rd 

Riksdagen förutsatte 2014 att regeringen skyndsamt börjar bereda en proposition med förslag till kompletterande bestämmelser om återgång av arvskifte och ansvar för återbäring för de fall där ett barn som fötts utom äktenskapet före den 1 oktober 1976 på det sätt som avses i 67 § 1 mom. i den nya faderskapslagen eller till följd av den har arvsrätt efter en arvlåtare på faderns sida, och överlämnar propositionen till riksdagen i så god tid att de föreslagna ändringarna kan träda i kraft samtidigt som den nya faderskapslagen (uttalande 1). 

Den 22 oktober 2015 överlämnades regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om omskifte och skyldighet att återbära egendom (RP 72/2015 rd) med det innehåll som förutsattes i uttalandet. De ändringar i lagstiftningen som godkändes utifrån propositionen trädde i kraft den 1 januari 2016. Uttalandet föranleder inga nya åtgärder, så det kan strykas. 

Dessutom förutsatte riksdagen i samband med regeringens proposition RP 91/2014 rd att regeringen gör en allmännare bedömning av behovet att se över lagstiftningen om preskriptionstiden för arv och testamentsfång samt återgång av arvskifte och ansvar för återbäring med utgångspunkt särskilt i rättstryggheten och egendomsskyddet, och vid behov vidtar lagstiftningsåtgärder utifrån bedömningen (uttalande 2). 

Det framgår av regeringens årsberättelse att justitieministeriet den 20 mars 2015 tillsatte en arbetsgrupp med uppdrag att allmänt bedöma behovet att se över lagstiftningen om preskriptionstiden för arv och testamentsfång samt återgång av arvskifte och ansvar för återbäring. Arbetsgruppens betänkande (JM betänkanden och utlåtanden 48/2015) innehöll ett förslag till lagstiftning om omskifte och skyldighet att återbära egendom (se uttalande 1). Dessutom bedömde arbetsgruppen att det inte är motiverat att förkorta den tioåriga preskriptionstiden för arv och testamentsfång. Så gott som alla remissinstanserna höll med arbetsgruppen till dessa delar. Lagutskottet anser att uttalandet inte föranleder några nya åtgärder, så det kan strykas. 

Uttalanden som ska stå kvar

Övriga uttalanden som riksdagen godkänt på förslag av lagutskottet är fortfarande behövliga och bör alltså stå kvar. 

Verkställigheten av stiftelselagen och hur den fungerar RP 166/2014 rd 

Riksdagen förutsatte i samband med behandlingen av regeringens proposition om stiftelselagen (RP 166/2014 rd;RSv 276/2014 rd) att regeringen följer och utvärderar genomförandet av den nya stiftelselagen och hur den fungerar samt ger lagutskottet en utredning i ärendet före utgången av 2018. I regeringens årsberättelse nämns varken uttalandet eller vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av det. 

Enligt uppgift följer man tillämpningen av den nya stiftelselagen och kommer att lämna en sådan utredning som avses i uttalandet till riksdagen inom den tid som anges i uttalandet. Uttalandet är fortfarande på sin plats och bör stå kvar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Lagutskottet föreslår

att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 25.5.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
KariTolvanensaml
vice ordförande
EvaBiaudetsv
medlem
LauraHuhtasaarisaf
medlem
KatjaHänninenvänst
medlem
EmmaKarigröna
medlem
NiiloKeränencent
medlem
KatriKulmunicent
medlem
SunaKymäläinensd
medlem
MikkoKärnäcent
medlem
AnteroLaukkanenkd
medlem
SannaMarinsd
medlem
OutiMäkeläsaml
medlem
JohannaOjala-Niemeläsd
medlem
AnttiRantakangascent
medlem
Mari-LeenaTalvitiesaml.

Sekreterare var

utskottsråd
MikkoMonto.