Senast publicerat 06-09-2021 10:00

Utlåtande LaUU 9/2021 rd U 2/2021 rd Lagutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (rättsakten om digitala tjänster)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (rättsakten om digitala tjänster) (U 2/2021 rd): Ärendet har lämnats till lagutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • enhetschef Elina Thorström 
  kommunikationsministeriet
 • ledande expert Päivi-Maria Virta 
  kommunikationsministeriet
 • specialsakkunnig Johanna Isoaho 
  justitieministeriet
 • lagstiftningsråd Maarit Leppänen 
  justitieministeriet
 • polisdirektör Hannele Taavila 
  inrikesministeriet
 • dataombudsman Anu Talus 
  Dataombudsmannens byrå
 • jurist Asko Metsola 
  Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry
 • professor Päivi Korpisaari 
 • professor Olli Mäenpää 
 • professor Atte Oksanen 
 • professor Tomi Voutilainen. 

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Konkurrens- och konsumentverket
 • Upphovsrättens informations- och övervakningscentral rf.

STATSRÅDETS SKRIVELSE

Förslaget

Se EU-dokument Com(2020) 825. 

Statsrådets ståndpunkt

Se skrivelsen U 2/2021 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet LaVL 9/2021 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Lagutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa anmärkningar och kompletteringar.  
Helsingfors 6.5.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Leena Meri saf 
 
vice ordförande 
Sandra Bergqvist sv 
 
medlem 
Hanna Huttunen cent 
 
medlem 
Saara Hyrkkö gröna 
 
medlem 
Pihla Keto-Huovinen saml 
 
medlem 
Antero Laukkanen kd 
 
medlem 
Matias Mäkynen sd 
 
medlem 
Jouni Ovaska cent 
 
medlem 
Ruut Sjöblom saml 
 
medlem 
Mirka Soinikoski gröna 
 
medlem 
Sebastian Tynkkynen saf 
 
medlem 
Paula Werning sd 
 
medlem 
Johannes Yrttiaho vänst 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mikko Monto. 
 

Avvikande mening

Motivering

Se det finska utlåtandet LaVL 9/2021 vp

Avvikande mening

Kläm 

Vi föreslår

att stora utskottet beaktar det ovan sagda. 
Helsingfors 6.5.2021
Sebastian Tynkkynen saf 
 
Leena Meri saf 
 
Antero Laukkanen kd