Utlåtande
MiUU
1
2019 rd
Miljöutskottet
Regeringens årsberättelse 2018
Till revisionsutskottet
INLEDNING
Remiss
Regeringens årsberättelse 2018 (B 3/2019 rd): Ärendet har remitterats till miljöutskottet för utlåtande till revisionsutskottet. Tidsfrist: 27.9.2019. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
specialsakkunnig
Raili
Venäläinen
miljöministeriet.
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Miljöutskottet har behandlat de uttalanden i regeringens årsberättelse 2018 som gäller dess ansvarsområde och som godkänts på förslag av utskottet. 
Uttalanden som ska stå kvar
Utskottet anser att de åtgärder som vidtagits med anledning av följande uttalanden av riksdagen och redogjorts för i regeringens årsberättelse inte är tillräckliga och att uttalandena fortfarande är nödvändiga och bör finnas kvar i berättelsen: 
- Ändring av vattenlagstiftningen och miljöförvaltningens resurser (RP 277/2009 rd — RSv 355/2010 rd) 
- Mobilnätets hörbarhet i bostadsbyggnaderna (RP 220/2016 rd — RSv 189/2016 rd) 
- Uppföljning av effekterna av bostadsbidragsreformen (RP 231/2016 rd — RSv 237/2016 rd), uttalande 2 
- Statsrådets redogörelse om en klimatpolitisk plan på medellång sikt fram till 2030 (SRR 7/2017 rd – RSk 4/2018 rd) 
- Ändring av avfallslagen (RP 195/2017 rd – RSv 42/2018 rd), uttalande 2 
Uttalanden som kan strykas
Utskottet anser att de åtgärder som vidtagits med anledning av följande uttalanden och redogjorts för i berättelsen är tillräckliga eller att uttalandena i övrigt har blivit obehövliga: 
- Oljeskyddsfonden, finansiering (RP 167/2009 rd — RSv 231/2009 rd) 
- Genomförande och uppföljning av reformen av avfallslagen (RP 199/2010 rd — RSv 360/2010 rd) 
- Kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus (RP 76/2016 rd — RSv 81/2016 rd) 
- Uppföljning av effekterna av bostadsbidragsreformen (RP 231/2016 rd — RSv 237/2016 rd), uttalande 1 
- Ändring av avfallslagen (RP 195/2017 rd – RSv 42/2018 rd), uttalande 1. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Miljöutskottet föreslår
att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 11.9.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Hannu
Hoskonen
cent
vice ordförande
Tiina
Elo
gröna
medlem
Petri
Honkonen
cent
medlem
Inka
Hopsu
gröna
medlem
Petri
Huru
saf
medlem
Mai
Kivelä
vänst
medlem
Niina
Malm
sd
medlem
Sari
Multala
saml
medlem
Mikko
Ollikainen
sv
medlem
Mauri
Peltokangas
saf
medlem
Hussein
al-Taee
sd
medlem
Katja
Taimela
sd
medlem
Mari-Leena
Talvitie
saml
ersättare
Hanna
Huttunen
cent
(delvis).
Sekreterare var
utskottsråd
Marja
Lahtinen.
Senast publicerat 07-05-2020 11:03