Senast publicerat 03-05-2022 10:00

Utlåtande MiUU 13/2022 rd E 37/2022 rd Miljöutskottet Statsrådets utredning: Förhandlingar inom Internationella sjöfartsorganisationen om ekonomiska styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser inom den internationella sjöfarten

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Förhandlingar inom Internationella sjöfartsorganisationen om ekonomiska styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser inom den internationella sjöfarten (E 37/2022 rd): Ärendet har lämnats till miljöutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänsteman Eero Hokkanen 
  kommunikationsministeriet
 • specialsakkunnig Hanne Siikavirta 
  miljöministeriet
 • verkställande direktör Elina Andersson 
  Meriteollisuus ry
 • ledande expert Sinikka Hartonen 
  Rederierna i Finland rf
 • klimatansvarig Bernt Nordman 
  WWF Finland.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Finlands näringsliv rf.

UTREDNINGEN

Förslaget

Se kommunikationsministeriets promemoria 31.3.2022 LVM2022-00130. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument E 37/2022 vp

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet YmVL 13/2022 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Miljöutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med tonvikt på synpunkterna i utlåtandet. 
Helsingfors 20.4.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juha Sipilä cent 
 
vice ordförande 
Tiina Elo gröna 
 
medlem 
Petri Huru saf 
 
medlem 
Mai Kivelä vänst 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf 
 
medlem 
Niina Malm sd 
 
medlem 
Kai Mykkänen saml 
 
medlem 
Mikko Ollikainen sv 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Saara-Sofia Sirén saml 
 
medlem 
Hussein al-Taee sd 
 
medlem 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
medlem 
Ari Torniainen cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Susanna Paakkola.