Senast publicerat 03-05-2022 10:21

Utlåtande MiUU 14/2022 rd E 30/2022 rd Miljöutskottet Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: REPowerEU: Gemensamma europeiska åtgärder för säkrare och hållbarare energi till ett mer överkomligt pris

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: REPowerEU: Gemensamma europeiska åtgärder för säkrare och hållbarare energi till ett mer överkomligt pris (E 30/2022 rd): Ärendet har inkommit till miljöutskottet för kännedom. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • överinspektör Tatu Pahkala 
  arbets- och näringsministeriet
 • miljöråd Jarmo Muurman 
  miljöministeriet
 • regeringsråd Oili Rahnasto 
  miljöministeriet
 • planerare Mikko Attila 
  Finlands miljöcentral
 • direktör Sami Koivula 
  Regionförvaltningsverket i Norra Finland
 • avdelningsdirektör, förvaltningsrättsdomare Riikka Mäki 
  Vasa förvaltningsdomstol
 • ledande expert Minna Ojanperä 
  Finlands näringsliv rf
 • expert Heidi Lettojärvi 
  Finsk Energiindustri rf
 • direktör, hållbar utveckling Helena Soimakallio 
  Teknologiindustrin rf
 • verkställande direktör Anni Mikkonen 
  Finska vindkraftföreningen rf
 • operativ direktör Heidi Paalatie 
  Finska vindkraftföreningen rf
 • miljöchef Tapani Veistola 
  Finlands naturskyddsförbund rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • justitieministeriet
 • ansvarsområdet för miljö vid närings-, trafik- och miljöcentralerna
 • professor Ari Ekroos 
  Aalto-universitetet.

UTREDNINGEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2022) 108 final och COM(2021) 660 final samt arbets- och näringsministeriets promemoria 18.3.2022 TEM2022-00148. 

Se dokument E 30/2022 vp

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet YmVL 14/2022 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Miljöutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med tonvikt på synpunkterna i utlåtandet. 
Helsingfors 20.4.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juha Sipilä cent 
 
vice ordförande 
Tiina Elo gröna 
 
medlem 
Petri Huru saf 
 
medlem 
Mai Kivelä vänst 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf 
 
medlem 
Niina Malm sd 
 
medlem 
Kai Mykkänen saml 
 
medlem 
Mikko Ollikainen sv 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Saara-Sofia Sirén saml 
 
medlem 
Hussein al-Taee sd 
 
medlem 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
medlem 
Ari Torniainen cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Marja Ekroos.