Senast publicerat 09-05-2021 13:58

Utlåtande MiUU 15/2016 rd U 19/2016 rd Miljöutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget om Europarlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av CE-märkta gödselprodukter och om ändring av förordning (EG) Nr 1069/2009 och (EG) Nr 1107/2009 (gödselproduktförordningen).

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget om Europarlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av CE-märkta gödselprodukter och om ändring av förordning (EG) Nr 1069/2009 och (EG) Nr 1107/2009 (gödselproduktförordningen). (U 19/2016 rd): Ärendet har lämnats till miljöutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänsteman Pirjo Salminen 
  jord- och skogsbruksministeriet
 • konsultativ tjänsteman Ari Seppänen 
  miljöministeriet
 • styrelseledamot Saara Kankaanrinta 
  Baltic Sea Action Group
 • samordnare Eero Jalava 
  Baltic Sea Action Group
 • ledande expert Maija Pohjakallio 
  Kemiindustrin KI rf.

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • Humuspehtoori Oy
 • Skogsindustrin rf
 • Miljöindustrin och -tjänster YTP rf.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se dokument: Eutori EU/2016/0777, EU-dokument A / Asetus 1069/2009, A / Asetus 1107/2009. 

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 19/2016 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE

Se det finska dokumentet YmVL 15/2016 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Miljöutskottet meddelar

att det omfattar regeringesn ståndpunkt med vissa preciseringar. 
Helsingfors 9.6.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Satu Hassi gröna 
 
vice ordförande 
Silvia Modig vänst 
 
medlem 
Anders Adlercreutz sv 
 
medlem 
Tiina Elovaara saf 
 
medlem 
Petri Honkonen cent 
 
medlem 
Pauli Kiuru saml 
 
medlem 
Hanna Kosonen cent 
 
medlem 
Rami Lehto saf 
 
medlem 
Eeva-Maria Maijala cent 
 
medlem Kai Mykkänen saml 
 
medlem 
Riitta Myller sd 
 
medlem 
Martti Mölsä saf 
 
medlem 
Nasima Razmyar sd 
 
medlem 
Saara-Sofia Sirén saml 
 
medlem 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Mirja Vehkaperä cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Jaakko Autio.