Senast publicerat 03-05-2022 10:27

Utlåtande MiUU 15/2022 rd E 35/2022 rd Miljöutskottet Statsrådets utredning: E-skrivelse; begäran om samråd från kommissionen för konsekvensbedömning av initiativet om hållbar konsumtion av varor

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: E-skrivelse; begäran om samråd från kommissionen för konsekvensbedömning av initiativet om hållbar konsumtion av varor (E 35/2022 rd): Ärendet har lämnats till miljöutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • lagstiftningsråd Sofia Aspelund 
    justitieministeriet
  • specialsakkunnig Sarianne Tikkanen 
    miljöministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • arbets- och näringsministeriet
  • Helsingfors universitet, Konsumentforskningscentralen.

Inget yttrande av 

  • Finlands naturskyddsförbund rf.

UTREDNINGEN

Förslaget

Se justitieministeriets promemoria 28.3.2022 OM2022-00058. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument E 35/2022 vp

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet YmVL 15/2022 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Miljöutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med tonvikt på synpunkterna i utlåtandet. 
Helsingfors 20.4.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juha Sipilä cent 
 
vice ordförande 
Tiina Elo gröna 
 
medlem 
Petri Huru saf 
 
medlem 
Mai Kivelä vänst 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf 
 
medlem 
Niina Malm sd 
 
medlem 
Kai Mykkänen saml 
 
medlem 
Mikko Ollikainen sv 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Saara-Sofia Sirén saml 
 
medlem 
Hussein al-Taee sd 
 
medlem 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
medlem 
Ari Torniainen cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Marja Ekroos.