Senast publicerat 09-05-2021 21:43

Utlåtande MiUU 2/2020 rd U 2/2020 rd Miljöutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av Europeiska komissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning och den 14 januari 2020 presenterade ändrat förslag till förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering (Fonden för en rättvis omställning)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av Europeiska komissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning och den 14 januari 2020 presenterade ändrat förslag till förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering (Fonden för en rättvis omställning) (U 2/2020 rd): Ärendet har lämnats till miljöutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • specialsakkunnig Martta Viitaniemi 
  arbets- och näringsministeriet
 • budgetråd Seija Kivinen 
  finansministeriet
 • utvecklingsdirektör Juho Korpi 
  miljöministeriet
 • direktör Aku Dunderfelt 
  Kommunfinans Abp
 • verkställande direktör Paula Laine 
  Valtion kehitysyhtiö Vake Oy
 • verkställande direktör Jouni Keronen 
  Climate Leadership Coalition
 • vice verkställande direktör Esko Kivisaari 
  Finans Finland.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2020) 22 och COM(2020) 23. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 2/2020 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet YmVL 2/2020 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Miljöutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med tonvikt på synpunkterna i utlåtandet. 
Helsingfors 26.3.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Hannu Hoskonen cent 
 
vice ordförande 
Tiina Elo gröna 
 
medlem 
Petri Huru saf 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf 
 
medlem 
Niina Malm sd 
 
medlem 
Sari Multala saml 
 
medlem 
Mikko Ollikainen sv 
 
medlem 
Mauri Peltokangas saf 
 
medlem 
Saara-Sofia Sirén saml 
 
medlem 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Ari Torniainen cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Marja Ekroos. 
 

AVVIKANDE MENING

Motivering

Se det finska utlåtandet YmVL 2/2020 vp

Avvikande mening

Kläm 

Vi anför,

att utskottet beaktar det som sagts ovan och inte omfattar statsrådets ståndpunkt.  
Helsingfors 26.3.2020
Mauri Peltokangas /saf 
 
Sheikki Laakso /saf 
 
Petri Huru /saf