Senast publicerat 30-12-2021 13:03

Utlåtande MiUU 28/2021 rd U 48/2021 rd Miljöutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets omarbetade direktiv om energieffektivitet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets omarbetade direktiv om energieffektivitet (U 48/2021 rd): Ärendet har lämnats till miljöutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • specialsakkunnig Pia Kotro 
  arbets- och näringsministeriet
 • byggnadsråd Jyrki Kauppinen 
  miljöministeriet
 • direktör Heikki Väisänen 
  Energimyndigheten
 • panelist Paula Kivimaa 
  Klimatpanelen
 • energiexpert Vesa Peltola 
  Finlands Kommunförbund
 • verkställande direktör Jouni Keronen 
  Climate Leadership Coalition ry
 • expert Sirpa Leino 
  Finsk Energiindustri rf
 • teknisk direktör Mikko Somersalmi 
  RAKLI ry
 • skyddsexpert Anna Ikonen 
  Finlands naturskyddsförbund rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • försvarsministeriet
 • Senatfastigheter
 • Motiva Ab
 • Finlands näringsliv rf
 • Finlands Fastighetsförbund rf.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2021) 558. 

Statsrådets ståndpunkt

Se statsrådets skrivelse U 48/2021 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet YmVL 28/2021 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Miljöutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med tonvikt på synpunkterna i utlåtandet.  
Helsingfors 18.11.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juha Sipilä cent 
 
vice ordförande 
Tiina Elo gröna 
 
medlem 
Petri Huru saf 
 
medlem 
Mai Kivelä vänst 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf 
 
medlem 
Mikko Ollikainen sv 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Saara-Sofia Sirén saml 
 
medlem 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
medlem 
Ari Torniainen cent 
 
ersättare 
Hanna Huttunen cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Marja Ekroos. 
 

Avvikande mening

Motivering

Se det finska utlåtandet YmVL 28/2021 vp

Avvikande mening

Kläm 

Vi anser

att stora utskottet bör beakta det som sagts ovan. 
Helsingfors 18.11.2021
Sheikki Laakso saf 
 
Petri Huru saf 
 

Avvikande mening

Motivering

Se det finska utlåtandet YmVL 28/2021 vp

Avvikande mening

Kläm 

Vi anför

att stora utskottet bör beakta det som sagts ovan. 
Helsingfors 18.11.2021
Saara-Sofia Sirén saml 
 
Mari-Leena Talvitie saml