Senast publicerat 30-12-2021 12:51

Utlåtande MiUU 31/2021 rd U 56/2021 rd Miljöutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av rådets direktiv om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet (omarbetning av energiskattedirektivet)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av rådets direktiv om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet (omarbetning av energiskattedirektivet) (U 56/2021 rd): Ärendet har lämnats till miljöutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsråd Leo Parkkonen 
  finansministeriet
 • specialsakkunnig Hanne Siikavirta 
  miljöministeriet
 • industriråd Petteri Kuuva 
  arbets- och näringsministeriet
 • specialsakkunnig Valtteri Härmälä 
  kommunikationsministeriet
 • ordförande Markku Ollikainen 
  Klimatpanelen
 • ledande expert Tiina Haapasalo 
  Finlands näringsliv rf
 • expert Mari Nasser 
  Finsk Energiindustri rf
 • direktör Jyrki Peisa 
  Skogsindustrin rf
 • skyddsexpert Liisa Toopakka 
  Finlands naturskyddsförbund rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2021) 563. 

Statsrådets ståndpunkt

Se statsrådets skrivelse U 56/2021 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet YmVL 31/2021 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Miljöutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med tonvikt på synpunkterna i utlåtandet. 
Helsingfors 19.11.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juha Sipilä cent 
 
medlem 
Petri Huru saf 
 
medlem 
Mai Kivelä vänst 
 
medlem 
Hanna Kosonen cent 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf 
 
medlem 
Kai Mykkänen saml 
 
medlem 
Mikko Ollikainen sv 
 
medlem 
Mauri Peltokangas saf 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Ari Torniainen cent 
 
ersättare 
Sari Multala saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Marja Ekroos.  
 

Avvikande mening

Motivering

Se det finska utlåtandet YmVL 31/2021 vp

Avvikande mening

Kläm 

Vi föreslår

att utskottet beaktar det ovanstående. 
Helsingfors 19.11.2021
Mauri Peltokangas saf 
 
Sheikki Laakso saf 
 
Petri Huru saf