Utlåtande
MiUU
39
2018 rd
Miljöutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om minimikrav för återanvändning av vatten (återanvändningsförordningen)
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om minimikrav för återanvändning av vatten (återanvändningsförordningen) (U 97/2018 rd): Ärendet har lämnats till miljöutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
konsultativ tjänsteman
Ville
Keskisarja
jord- och skogsbruksministeriet
konsultativ tjänsteman
Juhani
Gustafsson
miljöministeriet
konsultativ tjänsteman
Jarkko
Rapala
social- och hälsovårdsministeriet
vattenchef
Saijariina
Toivikko
Finlands Vattenverksförening rf.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK.
Inget yttrande av 
Finlands naturskyddsförbund rf.
SKRIVELSEN
Förslaget
Se EU-dokument COM(2018) 337 och hänvisning till Eutori EU/2018/1162. 
Statsrådets ståndpunkt
Se EU-dokument U 97/2018 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet YmVL 39/2018 vp
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Miljöutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt och betonar synpunkterna ovan. 
Helsingfors 18.12.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Satu
Hassi
gröna
vice ordförande
Silvia
Modig
vänst
medlem
Anders
Adlercreutz
sv
medlem
Petri
Honkonen
cent
medlem
Olli
Immonen
saf
medlem
Pauli
Kiuru
saml
medlem
Rami
Lehto
saf
medlem
Eeva-Maria
Maijala
cent
medlem
Sanna
Marin
sd
medlem
Sari
Multala
saml
medlem
Riitta
Myller
sd
medlem
Katja
Taimela
sd
medlem
Ari
Torniainen
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Marja
Ekroos.
Senast publicerat 25.3.2019 14:57