Utlåtande
MiUU
4
2019 rd
Miljöutskottet
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén: Intensifiera EU:s insatser för att skydda och återställa världens skogar
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén: Intensifiera EU:s insatser för att skydda och återställa världens skogar (E 30/2019 rd): Ärendet har lämnats till miljöutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
konsultativ tjänsteman
Tatu
Torniainen
jord- och skogsbruksministeriet
konsultativ tjänsteman
Maarit
Loiskekoski
miljöministeriet
Taneli
Kolström
Naturresursinstitutet
skogsdirektör
Karoliina
Niemi
Skogsindustrin rf
forstdirektör
Juha
Hakkarainen
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
skyddsexpert
Paloma
Hannonen
Finlands naturskyddsförbund rf.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
professor
Markku
Kanninen
Helsingfors universitet.
UTREDNINGEN
Förslaget
Se EU-dokument COM(2019) 352. Jord- och skogsbruksutskottets promemoria 6.9.2019 MMM2019-00349. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet YmVL 4/2019 vp
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Miljöutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 24.10.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Hannu
Hoskonen
cent
vice ordförande
Tiina
Elo
gröna
medlem
Inka
Hopsu
gröna
medlem
Petri
Huru
saf
medlem
Mai
Kivelä
vänst
(delvis)
medlem
Johan
Kvarnström
sd
medlem
Sheikki
Laakso
saf
medlem
Niina
Malm
sd
medlem
Sari
Multala
saml
medlem
Mikko
Ollikainen
sv
medlem
Mauri
Peltokangas
saf
medlem
Saara-Sofia
Sirén
saml
medlem
Hussein
al-Taee
sd
(delvis)
medlem
Katja
Taimela
sd
medlem
Ari
Torniainen
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Marja
Ekroos.
Senast publicerat 12-11-2019 10:45