Direkt till innehållet

MiUU 5/2020 rd

Senast publicerat 02-07-2020 10:48

Utlåtande MiUU 5/2020 rd U 11/2020 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av förordning (EU) 2018/1999 (Europeiska klimatlagen)

Miljöutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av förordning (EU) 2018/1999 (Europeiska klimatlagen) (U 11/2020 rd): Ärendet har lämnats till miljöutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • miljöministeriet
 • jord- och skogsbruksministeriet
 • arbets- och näringsministeriet
 • Klimatpanelen
 • Finlands näringsliv rf
 • Finsk Energiindustri rf
 • Gruvindustri rf
 • Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
 • Skogsindustrin rf
 • Finlands naturskyddsförbund rf
 • WWF Finland.

DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2020) 80. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 11/2020 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet YmVL 5/2020 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Miljöutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med tonvikt på synpunkterna i utlåtandet. 
Helsingfors 2.6.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
HannuHoskonencent
vice ordförande
TiinaElogröna
medlem
PetriHonkonencent(delvis)
medlem
InkaHopsugröna
medlem
PetriHurusaf
medlem
MaiKivelävänst
medlem
JohanKvarnströmsd
medlem
NiinaMalmsd
medlem
SariMultalasaml
medlem
MikkoOllikainensv
medlem
MauriPeltokangassaf
medlem
Saara-SofiaSirénsaml
medlem
Husseinal-Taeesd
medlem
AriTorniainencent.

Sekreterare var

utskottsråd
MarjaEkroos.

AVVIKANDE MENING

Motivering

Se det finska utlåtandet YmVL 5/2020 vp

Avvikande mening

Kläm 

Vi anför

att utskottet beaktar det som sagts ovan och inte omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 2.6.2020
MauriPeltokangas/saf
PetriHuru/saf