Utlåtande
MiUU
51
2018 rd
Miljöutskottet
Statsrådets utredning: Finlands föregripande inflytande över EU:s klimatpolitik
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets utredning: Finlands föregripande inflytande över EU:s klimatpolitik (E 120/2018 rd): Ärendet har lämnats till miljöutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
konsultativ tjänsteman
Tuija
Talsi
miljöministeriet
direktör
Jari
Kostama
Finsk Energiindustri rf
ledande expert
Martti
Kätkä
Teknologiindustrin rf
verksamhetsledare
Jouni
Keronen
Climate Leadership Council
expert
Hanna
Aho
Suomalaiset kehitysjärjestöt - Finnish Development NGOs Fingo ry.
UTREDNINGEN
Förslaget
Se EU-dokument COM(2018) 773 final och hänvisning till Eutori EU/2018/1797. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument E 120/2018 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet (YmVL 51/2018 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Miljöutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 26.2.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Satu
Hassi
gröna
vice ordförande
Silvia
Modig
vänst
medlem
Anders
Adlercreutz
sv
medlem
Petri
Honkonen
cent
medlem
Olli
Immonen
saf
medlem
Pauli
Kiuru
saml
medlem
Rami
Lehto
saf
medlem
Eeva-Maria
Maijala
cent
medlem
Hanna-Leena
Mattila
cent
medlem
Sari
Multala
saml
medlem
Riitta
Myller
sd
medlem
Saara-Sofia
Sirén
saml
medlem
Katja
Taimela
sd
medlem
Ari
Torniainen
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Marja
Ekroos.
AVVIKANDE MENING
Motivering
Se det finska utlåtandet (YmVL 51/2018 vp). 
Avvikande mening
Vi föreslår
att utskottet beaktar det som sägs ovan och inte tillstyrker statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 26.2.2019
Olli
Immonen
saf
Rami
Lehto
saf
Senast publicerat 27-03-2019 12:54