Utlåtande
MiUU
52
2018 rd
Miljöutskottet
Statsrådets utredning: Att inleda omförhandlingar om ett rättsligt bindande avtal om skogar i Europa
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets utredning: Att inleda omförhandlingar om ett rättsligt bindande avtal om skogar i Europa (E 115/2018 rd): Ärendet har lämnats till miljöutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
råd för internationella ärenden
Teemu
Seppä
jord- och skogsbruksministeriet
konsultativ tjänsteman
Maarit
Loiskekoski
miljöministeriet.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK.
Inget yttrande av 
Finlands naturskyddsförbund rf.
UTREDNINGEN
Förslaget
Se hänvisning till Eutori EU/2011/0979. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument E 115/2018 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet (YmVL 52/2018 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Miljöutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 26.2.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Satu
Hassi
gröna
vice ordförande
Silvia
Modig
vänst
medlem
Anders
Adlercreutz
sv
medlem
Petri
Honkonen
cent
medlem
Olli
Immonen
saf
medlem
Pauli
Kiuru
saml
medlem
Rami
Lehto
saf
medlem
Eeva-Maria
Maijala
cent
medlem
Hanna-Leena
Mattila
cent
medlem
Sari
Multala
saml
medlem
Riitta
Myller
sd
medlem
Saara-Sofia
Sirén
saml
medlem
Katja
Taimela
sd
medlem
Ari
Torniainen
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Marja
Ekroos.
Senast publicerat 27.3.2019 13:42