Utlåtande
MiUU
53
2018 rd
Miljöutskottet
Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till rådets beslut om ändring av bilagorna II, VIII och IX till Baselkonventionen vid den 14:e konferensen mellan parterna i konventionen
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till rådets beslut om ändring av bilagorna II, VIII och IX till Baselkonventionen vid den 14:e konferensen mellan parterna i konventionen (E 117/2018 rd): Ärendet har lämnats till miljöutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
konsultativ tjänsteman
Else
Peuranen
miljöministeriet.
UTREDNINGEN
Förslaget
Se EU-dokument COM(2019) 11 final och hänvisning till Eutori EU/2019/0364. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument E 117/2018 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet (YmVL 53/2018 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Miljöutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 26.2.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Satu
Hassi
gröna
vice ordförande
Silvia
Modig
vänst
medlem
Anders
Adlercreutz
sv
medlem
Petri
Honkonen
cent
medlem
Olli
Immonen
saf
medlem
Pauli
Kiuru
saml
medlem
Rami
Lehto
saf
medlem
Eeva-Maria
Maijala
cent
medlem
Hanna-Leena
Mattila
cent
medlem
Sari
Multala
saml
medlem
Riitta
Myller
sd
medlem
Saara-Sofia
Sirén
saml
medlem
Katja
Taimela
sd
medlem
Ari
Torniainen
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Marja
Ekroos.
Senast publicerat 27-03-2019 15:57