Utlåtande
MiUU
54
2018 rd
Miljöutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2015/757 för att ta hänsyn till IMO:s system för insamling av uppgifter om fartygs bränsleförbrukning
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2015/757 för att ta hänsyn till IMO:s system för insamling av uppgifter om fartygs bränsleförbrukning (U 107/2018 rd): Ärendet har lämnats till miljöutskottet för utlåtande till stora utskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
specialsakkunnig
Sirkku
Jaakkola
kommunikationsministeriet.
SKRIVELSEN
Förslaget
Se EU-dokument COM(2019) 38 final och A / Asetus 2015/757 samt hänvisning till Eutori EU/2019/0424. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 107/2018 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet (YmVL 54/2018 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Miljöutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 1.3.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Satu
Hassi
gröna
vice ordförande
Silvia
Modig
vänst
medlem
Anders
Adlercreutz
sv
medlem
Petri
Honkonen
cent
medlem
Olli
Immonen
saf
medlem
Pauli
Kiuru
saml
medlem
Hanna
Kosonen
cent
medlem
Rami
Lehto
saf
medlem
Eeva-Maria
Maijala
cent
medlem
Sanna
Marin
sd
medlem
Hanna-Leena
Mattila
cent
medlem
Sari
Multala
saml
medlem
Riitta
Myller
sd
medlem
Saara-Sofia
Sirén
saml
medlem
Katja
Taimela
sd
medlem
Ari
Torniainen
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Marja
Ekroos.
Senast publicerat 28-03-2019 13:00