Utlåtande
MiUU
8
2018 rd
Miljöutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg, om upphävande av direktiv 2000/59/EG och ändring av direktiv 2009/16/EG och direktiv 2010/65/EU (fartygsavfallsdirektivet)
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg, om upphävande av direktiv 2000/59/EG och ändring av direktiv 2009/16/EG och direktiv 2010/65/EU (fartygsavfallsdirektivet) (U 8/2018 rd): Ärendet har lämnats till miljöutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
överinspektör
Vilja
Klemola
kommunikationsministeriet
specialsakkunnig
Sirje
Stén
miljöministeriet
enhetschef
Mirja
Ikonen
Trafiksäkerhetsverket
biträdande direktör
Kirsti
Tarnanen-Sariola
Finlands Hamnförbund rf
Senior Advisor
Olof
Widén
Rederierna i Finland rf.
SKRIVELSEN
Förslaget
Se EU-dokument COM(2018) 33 och hänvisning till Eutori EU/2018/0536. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 8/2018 rd. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet YmVL 8/2018 vp
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Miljöutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa preciseringar. 
Helsingfors 16.3.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Satu
Hassi
gröna
vice ordförande
Silvia
Modig
vänst
medlem
Anders
Adlercreutz
sv
medlem
Susanna
Huovinen
sd
medlem
Olli
Immonen
saf
medlem
Pauli
Kiuru
saml
medlem
Hanna
Kosonen
cent
medlem
Rami
Lehto
saf
medlem
Eeva-Maria
Maijala
cent
medlem
Sari
Multala
saml
medlem
Riitta
Myller
sd
medlem
Martti
Mölsä
blå
medlem
Katja
Taimela
sd
medlem
Ari
Torniainen
cent
medlem
Mirja
Vehkaperä
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Marja
Lahtinen.
Senast publicerat 27.3.2018 09:51