Senast publicerat 09-05-2021 21:37

Utlåtande ReUU 1/2019 rd E 48/2019 rd Revisionsutskottet Statsrådets utredning: Europeiska revisionsrättens årsrapport om genomförandet av Europeiska unionens budget för budgetåret 2018

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Europeiska revisionsrättens årsrapport om genomförandet av Europeiska unionens budget för budgetåret 2018 (E 48/2019 rd): Ärendet har lämnats till revisionsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • ledamot Hannu Takkula 
  Europeiska revisionsrätten
 • kabinettschef Turo Hentilä 
  Europeiska revisionsrätten
 • statsrådets biträdande controller Esko Mustonen 
  finansministeriet
 • redovisningsrevisionschef Jari Sanaskoski 
  Statens revisionsverk.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Europeiska revisionsrätten.

UTREDNINGEN

Statsrådets ståndpunkt

Se hänvisning till Eutori EU/2019/1300. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se dokument E 48/2019 rd

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Revisionsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 10.12.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Outi Alanko-Kahiluoto gröna 
 
vice ordförande 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
 
medlem 
Katja Hänninen vänst 
 
medlem 
Pauli Kiuru saml 
 
medlem 
Veijo Niemi saf 
 
medlem 
Päivi Räsänen kd 
 
medlem 
Sebastian Tynkkynen saf 
 
ersättare 
Kimmo Kiljunen sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Nora Grönholm  
 
inspektionsråd 
Arto Mäkelä.