Senast publicerat 09-05-2021 20:34

Utlåtande ReUU 11/2018 rd E 29/2018 rd U 45/2018 rd Revisionsutskottet Statsrådets utredning: E-brev till riksdagen om kommissionens meddelande om och förslag till den fleråriga budgetramen 2021-2027Statsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen: 1.) förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021—2027 (budgetramförordningen); 2.) förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (beslutet om egna medel); 3.) förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (genomförandeförordningen om egna medel); 4.) förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärder för att möta likviditetsbehov (förordningen om tillhandahållande av egna medel); 5.) förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (förordningen om momsbaserade egna medel) och; 6.) förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (det interinstitutionella avtalet om budgetsamarbete)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: E-brev till riksdagen om kommissionens meddelande om och förslag till den fleråriga budgetramen 2021—2027 (E 29/2018 rd): Ärendet har remitterats till revisionsutskottet för eventuella åtgärder. 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen: 1.) förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021—2027 (budgetramförordningen); 2.) förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (beslutet om egna medel); 3.) förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (genomförandeförordningen om egna medel); 4.) förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärder för att möta likviditetsbehov (förordningen om tillhandahållande av egna medel); 5.) förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (förordningen om momsbaserade egna medel) och; 6.) förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (det interinstitutionella avtalet om budgetsamarbete) (U 45/2018 rd): Ärendet har remitterats till revisionsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • specialsakkunnig i EU-ärenden Joanna Tikkanen 
    statsrådets kansli
  • budgetråd Panu Kukkonen 
    finansministeriet
  • specialsakkunnig Vesa Kulmala 
    finansministeriet.

UTREDNINGEN

Förslaget

Se EU-dokumenten COM(2018) 321 final, COM(2018) 322 final, COM(2018) 323 final, COM(2018) 324 final, COM(2018) 325 final, COM(2018) 326 final, COM(2018) 327 final och COM(2018) 328 final och hänvisningarna till Eutori EU/2018/0986, EU/2018/0987, EU/2018/0990, EU/2018/0992, EU/2018/0993 och EU/2018/0996. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokumenten E 29/2018 rd och U 45/2018 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (TrVL 11/2018 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Revisionsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 14.11.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Eero Heinäluoma sd 
 
vice ordförande 
Olavi Ala-Nissilä cent 
 
medlem 
Maarit Feldt-Ranta sd 
 
medlem 
Olli Immonen saf 
 
medlem 
Johanna Karimäki gröna 
 
medlem 
Esko Kiviranta cent (delvis) 
 
medlem 
Maria Lohela blå 
 
medlem 
Eero Reijonen cent (delvis) 
 
medlem 
Päivi Räsänen kd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Heidi Silvennoinen.