Senast publicerat 19-07-2021 14:31

Utlåtande ReUU 2/2020 rd E 147/2020 rd Revisionsutskottet Statsrådets utredning: Europeiska revisionsrättens årsrapport om genomförandet av Europeiska unionens budget för budgetåret 2019

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Europeiska revisionsrättens årsrapport om genomförandet av Europeiska unionens budget för budgetåret 2019 (E 147/2020 rd): Ärendet har lämnats till revisionsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • ledamot Hannu Takkula 
  Europeiska revisionsrätten
 • kabinettschef Turo Hentilä 
  Europeiska revisionsrätten
 • konsultativ tjänsteman Toni Tiala 
  finansministeriet
 • redovisningsrevisionschef Jari Sanaskoski 
  Statens revisionsverk.

UTREDNINGEN

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument E 147/2020 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (TrVL 2/2020 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Revisionsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 10.12.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

vice ordförande 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
 
medlem 
Katja Hänninen vänst 
 
medlem 
Marko Kilpi saml 
 
medlem 
Pauli Kiuru saml 
 
medlem 
Esko Kiviranta cent 
 
medlem 
Veijo Niemi saf 
 
medlem 
Päivi Räsänen kd 
 
medlem 
Sebastian Tynkkynen saf 
 
medlem 
Pia Viitanen sd 
 
ersättare 
Kimmo Kiljunen sd. 
 

Sekreterare var

revisionsråd 
Arto Mäkelä  
 
utskottsråd 
Nora Grönholm  
 
utskottsråd 
Heidi Silvennoinen.