Senast publicerat 09-05-2021 19:52

Utlåtande ReUU 5/2018 rd E 115/2017 rd Revisionsutskottet Statsrådets utredning: Europeiska kommissionens förslag till utvecklandet av ekonomiska och monetära unionen

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Europeiska kommissionens förslag till utvecklandet av ekonomiska och monetära unionen (E 115/2017 rd): Ärendet har lämnats revisionsutskottet för utlåtande. Utskottet tar ställning till ärendet efter att de skrivelser enligt grundlagens 96 § samt den tilläggsutredning, som nämns i E-skrivelsen, har inkommit. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • finansråd Marketta Henriksson 
  finansministeriet
 • budgetråd Niko Ijäs 
  finansministeriet
 • finansråd Marja Paavonen 
  finansministeriet
 • lagstiftningsråd Seppo Tanninen 
  finansministeriet
 • budgetråd Johanna von Knorring 
  finansministeriet
 • ekonomisk-politisk rådgivare Ismo Grönroos-Saikkala 
  Europeiska kommissionens representation i Finland
 • direktionens vice ordförande Olli Rehn 
  Finlands Bank
 • generalsekreterare Seppo Orjasniemi 
  Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken
 • professor Matti Virén 
  Åbo universitet
 • verkställande direktör Vesa Vihriälä 
  Näringslivets forskningsinstitut ETLA
 • specialforskare, prognoschef Ilkka Kiema 
  Löntagarnas forskningsinstitut
 • politices doktor Heikki Koskenkylä. 

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Pellervon taloustutkimus PTT.

UTREDNINGEN

Förslaget

Se statsrådets kanslis promemoria 10.12.2017 VNEUS2017-00861 och hänvining till Eutori EU/2017/1748, EU/2017/1750, EU/2017/1751, EU/2017/1752, EU/2017/1753, EU/2017/1754 samt EU/2017/1755. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument E 115/2017 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet TrVL 5/2018 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Revisionsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt men understryker synpunkterna som nämns ovan.  
Helsingfors 24.4.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Eero Heinäluoma sd 
 
vice ordförande 
Olavi Ala-Nissilä cent 
 
medlem 
Maarit Feldt-Ranta sd 
 
medlem 
Olli Immonen saf 
 
medlem 
Johanna Karimäki gröna 
 
medlem 
Esko Kiviranta cent 
 
medlem 
Eero Reijonen cent 
 
medlem 
Päivi Räsänen kd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Nora Grönholm  
 
utskottsråd 
Heidi Silvennoinen.