Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

ShUU 2/2016 rd

Senast publicerat 05-10-2016 09:18

Utlåtande ShUU 2/2016 rd B 10/2016 rd Regeringens årsberättelse 2015

Social- och hälsovårdsutskottet

Till revisionsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens årsberättelse 2015 (B 10/2016 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska lämnas till revisionsutskottet senast 3.6.2016. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • avdelningschef, överdirektörVeli-MikkoNiemi
  social- och hälsovårdsministeriet
 • utvecklingsdirektörMarja-LiisaParjanne
  social- och hälsovårdsministeriet
 • regeringsrådPekkaJärvinen
  social- och hälsovårdsministeriet
 • regeringsrådEskoSalo
  social- och hälsovårdsministeriet
 • konsultativ tjänstemanLiisaHeinämäki
  social- och hälsovårdsministeriet
 • överinspektörOlliRetulainen
  social- och hälsovårdsministeriet.

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • social- och hälsovårdsministeriet.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Social- och hälsovårdsutskottet har behandlat regeringens årsberättelse utifrån de uttalanden som riksdagen godkänt på förslag av utskottet (sammanlagt 22 st.). Berättelsen ger anledning till följande kommentarer. 

Uttalanden som kan strykas

Utskottet anser att de åtgärder som vidtagits med anledning av följande uttalande har varit tillräckliga eller att uttalandet i övrigt inte längre är aktuellt. Därmed kan det strykas i berättelsen. 

Revidering av avgiftssystemet, RP 37/2008 rd, uttalande 4 

Uttalanden som ska stå kvar

De övriga uttalandena som godkänts på förslag av social- och hälsovårdsutskottet behövs fortfarande och bör stå kvar i berättelsen. 

Årsberättelsen behöver ses över

Utskottet har i samband med behandlingen fäst uppmärksamhet vid behovet att se över årsberättelsen och dess behandling i riksdagen. Tidigare har revisionsutskottet behandlat behovet att se över regeringens årsberättelse (bl.a. ReUB 5/2015 rd). Också Statens revisionsverk har i sin särskilda berättelse behandlat omfattningen av och behovet att se över rapporteringen i årsberättelsen (B 15/2015 rd). Sakkunniga i revisionsutskottet ansåg allmänt taget att årsberättelsen är lång och har lite faktainnehåll. I stället för att räkna upp åtgärder och rada upp förteckningar över resursanvändningen bör regeringen rapportera vilka samhälleliga effekter dess aktiviteter har haft och dessutom motivera effekterna, ansåg de sakkunniga. Varje år bör rapporteringen koncentrera sig på ett antal dagsaktuella politikområden. 

Riksdagen förutsatte i samband med behandlingen av betänkandet att regeringen fortsätter utveckla årsberättelsen med hänsyn till synpunkterna i betänkandet. Materialet i berättelsen måste vara mer läsarvänligt och informativt och det måste innehålla analyserade data om resultaten och effekterna av verksamheten och förändringar i verksamheten, särskilt de samhälleliga effekterna och hur de uppställda målen har nåtts. Årsberättelsen bör vara en fungerande del av statsförvaltningens och regeringens planerings- och uppföljningsmekanism. Det i sin tur kräver bland annat tydligare målsättning när budgeten upprättas. 

Social- och hälsovårdsutskottet konstaterar att de ovan nämnda utvecklingsförslagen ännu inte har realiserats i tillräcklig utsträckning i regeringens första årsberättelse. Utskottet anser att förslagen i revisionsutskottets betänkande är nödvändiga särskilt med tanke på att utveckla dialogen mellan regeringen och riksdagen. Det är viktigt för riksdagens beslutsfattande att de faktiska effekterna av regeringens åtgärder behandlas och bedöms också i årsberättelsen. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottet föreslår

att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 25.5.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
TuulaHaatainensd
vice ordförande
HannakaisaHeikkinencent
medlem
OutiAlanko-Kahiluotogröna
medlem
Anna-MajaHenrikssonsv
medlem
ArjaJuvonensaf
medlem
NiiloKeränencent
AnneliKiljunensd
medlem
SannaLauslahtisaml
medlem
AnneLouhelainensaf
medlem
JuhaPylväscent
medlem
SariRaassinasaml
medlem
AnnikaSaarikkocent
medlem
KristiinaSalonensd
medlem
SariSarkomaasaml
ersättare
RitvaElomaasaf
ersättare
SariTanuskd.

Sekreterare var

utskottsråd
HarriSintonen.