Utlåtande
ShUU
4
2018 rd
Social- och hälsovårdsutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedel (undantaget för tillverkning gällande tilläggsskydd)
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedel (undantaget för tillverkning gällande tilläggsskydd) (U 71/2018 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för utlåtande till stora utskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
regeringssekreterare
Paula
Laine-Nordström
arbets- och näringsministeriet
utvecklingschef
Asta
Wallenius
arbets- och näringsministeriet
verkställande direktör
Sanna
Lauslahti
Lääketeollisuus ry
verksamhetsledare
Heikki
Bothas
Rinnakkaislääketeollisuus ry.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
social- och hälsovårdsministeriet
Folkpensionsanstalten
Orion Abp.
SKRIVELSEN
Förslaget
Se EU-dokument COM(2018) 317 final och hänvisning till Eutori EU/2018/1131. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 71/2018 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet (StVL 4/2018 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Social- och hälsovårdsutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 16.11.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Krista
Kiuru
sd
vice ordförande
Hannakaisa
Heikkinen
cent
medlem
Outi
Alanko-Kahiluoto
gröna
medlem
Arja
Juvonen
saf
medlem
Niilo
Keränen
cent
medlem
Anneli
Kiljunen
sd
medlem
Jaana
Laitinen-Pesola
saml
medlem
Anne
Louhelainen
blå
medlem
Aino-Kaisa
Pekonen
vänst
medlem
Pekka
Puska
cent
medlem
Sari
Raassina
saml
medlem
Vesa-Matti
Saarakkala
blå
medlem
Kristiina
Salonen
sd
medlem
Martti
Talja
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Harri
Sintonen.
Senast publicerat 17.7.2019 10:18