Senast publicerat 09-05-2021 20:40

Utlåtande StoUU 12/2018 rd U 45/2018 rd Stora utskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen: 1.) förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021—2027 (budgetramförordningen); 2.) förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (beslutet om egna medel); 3.) förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (genomförandeförordningen om egna medel); 4.) förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärder för att möta likviditetsbehov (förordningen om tillhandahållande av egna medel); 5.) förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (förordningen om momsbaserade egna medel) och; 6.) förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (det interinstitutionella avtalet om budgetsamarbete)Statsrådets utredning: E-brev till riksdagen om kommissionens meddelande om och förslag till den fleråriga budgetramen 2021—2027

Till statsrådet

INLEDNING

Remiss

I enlighet med 96 § i grundlagen har statsrådet lämnat riksdagen skrivelsen U 45/2018 rd om den fleråriga budgetramen 2021—2027 och om systemet för Europeiska unionens egna medel.  

Statsrådet har också i enlighet med 97 § i grundlagen lämnat riksdagen utredningen E 29/2018 rd om kommissionens meddelande om och förslag till den fleråriga budgetramen 2021—2027.  

Utlåtanden

Följande utlåtanden har lämnats i ärendet: 

 • ekonomiutskottet 
  EkUU 48/2018 rd
 • försvarsutskottet 
  FsUU 15/2018 rd
 • kommunikationsutskottet 
  KoUU 30/2018 rd
 • utrikesutskottet 
  UtUU 13/2018 rd
 • finansutskottet 
  FiUU 12/2018 rd
 • revisionsutskottet 
  ReUU 11/2018 rd
 • jord- och skogsbruksutskottet 
  JsUU 21/2018 rd

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • enhetschef Satu Keskinen 
  statsrådets kansli
 • lagstiftningsråd Heidi  Kaila 
  statsrådets kansli
 • specialsakkunnig i EU-ärenden Joanna Tikkanen 
  statsrådets kansli
 • budgetråd Panu Kukkonen 
  finansministeriet
 • specialsakkunnig Vesa Kulmala 
  finansministeriet
 • trafikråd Lassi Hilska 
  jord- och skogsbruksministeriet
 • lantbruksråd Kari Valonen 
  jord- och skogsbruksministeriet
 • specialsakkunnig i EU-ärenden Liisa Leppävirta 
  justitieministeriet
 • konsultativ tjänsteman Karoliina Honkanen 
  försvarsministeriet
 • specialsakkunnig Sanna Laaksonen 
  försvarsministeriet
 • specialsakkunnig Eliisa Hujala 
  arbets- och näringsministeriet
 • direktör Juha Ruippo 
  Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
 • forskningshandledare Seppo Kari 
  Statens ekonomiska forskningscentral
 • forskningsprofessor Jyrki Niemi 
  Naturresursinstitutet
 • tf. direktör Henrik Rainio 
  ​Finlands Kommunförbund
 • forskningsrådgivare Tarmo Valkonen 
  Näringslivets forskningsinstitut ETLA
 • professor Päivi Leino-Sandberg. 

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • STTK rf
 • Akava ry
 • Löntagarnas forskningsinstitut
 • Helsingfors EU-kontor
 • Åbo stads och Egentliga Finlands Europakontor
 • Östra och Norra Finlands EU-kontor
 • Västra Finlands Europakontor i Bryssel
 • Lapplands förbund
 • Norra Savolax förbund
 • Uleåborgs universitet
 • Pellervon taloustutkimus PTT
 • Rädda Barnen rf
 • Finland i Europa rf
 • EU-plattformen för finländska biståndsorganisationer KEHYS rf
 • professor Juha Lavapuro 
 • professor Janne Salminen 
 • ansvarig forskare Timo Miettinen. 

Samband med andra handlingar

Detta utlåtande gäller framför allt statsrådets utredningar U 45/2018 rd och E 29/2018 rd. Utskottet har också beaktat följande utredningar: 

- U 40/2018 rd om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna 

- U 60/2018 rd om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättigheter och värden för 2021—2027 och förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättsliga frågor 2021—2027 

- U 64/2018 rd om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av InvestEU-programmet 

- U 65/2018 rd om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av "Erasmus": Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av förordningen 1288/2013, förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Kreativa Europa samt förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren 

- U 67/2018 rd om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden 

- U 69/2018 rd om förslagen till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021—2027 och till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive små och medelstora företag, och europeisk statistik 

- U 70/2018 rd om kommissionens förslag till (1) Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, och om dess regler för deltagande och spridning (2021—2027), (2) Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation (2021—2027), (3) rådets förordning om inrättande av Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram för perioden 2021—2025 som kompletterar Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, (4) rådets beslut om ändring av beslut 2007/198/Euratom om inrättande av ett europeiskt gemensamt företag för ITER och utveckling av fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta företag, samt en promemoria om förslagen, och (5) Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå 

- U 73/2018 rd om förslagen gällande en reform av den gemensamma jordbrukspolitiken 

- U 74/2018 rd om kommissionens förslag till förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa  

- U 75/2018 rd om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) 

- U 78/2018 rd om kommissionens förslag till regler för den gemensamma partnerskapsöverenskommelsens fonder och Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter samt reform av sammanhållningspolitiken för programperioden 2021– 2027 (förordningspaketet om sammanhållningspolitiken) 

- U 81/2018 rd om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Asyl- och migrationsfonden, förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för inre säkerhet, förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering, förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning  

- U 83/2018 rd och E 66/2018 rd om europeiska försvarsfonden och E 67/2018 rd om militär rörlighet 

- U 88/2018 rd och E 75/2018 rd om kommissionens förslag till instrument för finansiering av yttre åtgärder under finansieringsperioden 2021—2027, som omfattar förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, till rådets förordning om inrättande av ett europeiskt instrument för kärnsäkerhet som kompletterar instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, och som grundar sig på Euratomfördraget, till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III), till rådets beslut om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen, inbegripet förbindelserna mellan Europeiska unionen å ena sidan och Grönland och Konungariket Danmark å andra sidan, samt till förslag av unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik till rådets beslut om inrättande av en europeisk fredsfacilitet. 

Utskottet har beaktat de följande fackutskottens utlåtanden om statsrådets skrivelser: 

- finansutskottet FiUU 13/2018 rd 

- förvaltningsutskottet FvUU 25/2018 rd, FvUU 26/2018 rd, FvUU 30/2018 rd 

- lagutskottet LaUU 23/2018 rd 

- kommunikationsutskottet KoUU 29/2018 rd, KoUU 32/2018 rd 

 

- jord- och skogsbruksutskottet JsUU 18/2018 rd, JsUU 19/2018 rd, JsUU 20/2018 rd 

- ekonomiutskottet EkUU 49/2018 rd, EkUU 52/2018 rd, EkUU 53/2018 rd, EkUU 57/2018 rd 

- framtidsutskottet FrUU 7/2018 rd 

- miljöutskottet MiUU 26/2018 rd 

SKRIVELSERNA

Se dokument U 45/2018 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (SuVL 12/2018 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Stora utskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt i ärenden U 45/2018 rd och E 29/2018 rd. Utskottet förutsätter att statsrådet beaktar det som sägs ovan om ärenden U 40/2018 rd, U 60/2018 rd, U 64/2018 rd, U 65/2018 rd, U 67/2018 rd, U 69/2018 rd, U 70/2018 rd, U 73/2018 rd, U 74/2018 rd, U 75/2018 rd, U 78/2018 rd, U 81/2018 rd, U 83/2018 rd, U 88/2018 rd, E 66/2018 rd, E 67/2018 rd och E 78/2018 rd. 
Helsingfors 5.12.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Arto Satonen saml 
 
vice ordförande 
Simon Elo blå (delvis) 
 
2:e vice ordförande 
Tytti Tuppurainen sd 
 
medlem 
Sirkka-Liisa Anttila cent 
 
medlem 
Paavo Arhinmäki vänst 
 
medlem 
Eva Biaudet sv 
 
medlem 
Sari Essayah kd 
 
medlem 
Jukka Gustafsson sd (delvis) 
 
medlem 
Pertti Hakanen cent (delvis) 
 
medlem 
Timo Harakka sd 
 
medlem 
Eero Heinäluoma sd (delvis) 
 
medlem 
Kimmo Kivelä blå 
 
medlem 
Katri Kulmuni cent 
 
medlem 
Jani Mäkelä saf 
 
medlem 
Mika Niikko saf (delvis) 
 
medlem 
Ville Niinistö gröna 
 
medlem 
Sari Raassina saml 
 
medlem 
Martti Talja cent 
 
medlem 
Sinuhe Wallinheimo saml (delvis) 
 
ersättare 
Ari Jalonen blå (delvis) 
 
ersättare 
Jukka Kopra saml (delvis) 
 
ersättare 
Juha Pylväs cent 
 
ersättare 
Juha Rehula cent 
 
ersättare 
Ville Tavio saf (delvis) 
 
ersättare 
Raija Vahasalo saml (delvis) 
 
ersättare 
Ben Zyskowicz saml (delvis). 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Anna Sorto.  
 

AVVIKANDE MENING 1

Motivering

Se det finska utlåtandet (SuVL 12/2018 vp). 

Avvikande mening

Kläm 

Vi föreslår

att vi i övrigt omfattar delvis utskottets ståndpunkt men att utskottet i sitt utlåtande borde ha tagit hänsyn till de synpunkter som tas upp ovan. 
Helsingfors 5.12.2018
Jani Mäkelä saf 
 
Mika Niikko saf 
 

AVVIKANDE MENING 2

Motivering

Se det finska utlåtandet (SuVL 12/2018 vp). 

Avvikande mening

Kläm 

Jag föreslår

att jag i övrigt omfattar delvis utskottets ståndpunkt men att utskottet i sitt utlåtande borde ha tagit hänsyn till de synpunkter som tas upp ovan. 
Helsingfors 5.12.2018
Ville Niinistö gröna 
 

AVVIKANDE MENING 3

Motivering

Se det finska utlåtandet (SuVL 12/2018 vp). 

Avvikande mening

Kläm 

Jag föreslår

att jag i övrigt omfattar delvis utskottets ståndpunkt men att utskottet i sitt utlåtande borde ha tagit hänsyn till de synpunkter som tas upp ovan. 
Helsingfors 5.12.2018
Paavo Arhinmäki vänst