Utlåtande
StoUU
14
2018 rd
Stora utskottet
Statsrådets utredning: EU:s strategiska och långsiktiga vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi
Statsrådets utredning: Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av EU-strategin för klimatanpassning
Statsrådets utredning: Finlands föregripande inflytande över EU:s klimatpolitik
Till statsrådet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets utredning: EU:s strategiska och långsiktiga vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi (E 100/2018 rd): Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Statsrådets utredning: Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av EU-strategin för klimatanpassning (E 106/2018 rd): Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Statsrådets utredning: Finlands föregripande inflytande över EU:s klimatpolitik (E 120/2018 rd): Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Stora utskottet beslutade den 6 mars 2019 att sambehandla ärendena för utlåtande. 
Utlåtanden
Följande utlåtanden har lämnats i ärende E 100/2018 rd: 
miljöutskottet
MiUU 49/2018 rd
jord- och skogsbruksutskottet
JsUU 28/2018 rd
Följande utlåtanden har lämnats i ärende E 106/2018 rd: 
miljöutskottet
MiUU 47/2018 rd
jord- och skogsbruksutskottet
JsUU 29/2018 rd
Följande utlåtanden har lämnats i ärende E 120/2018 rd: 
miljöutskottet
MiUU 51/2018 rd
jord- och skogsbruksutskottet
JsUU 30/2018 rd
Sakkunniga
Utskottet har hört 
konsultativ tjänsteman
Jaana
Kaipainen
jord- och skogsbruksministeriet
konsultativ tjänsteman
Saara
Lilja-Rothsten
jord- och skogsbruksministeriet
miljöråd
Antti
Irjala
miljöministeriet
överinspektör
Riikka
Siljander
miljöministeriet.
UTREDNINGARNA
Se EU-dokumenten COM(2018) 738 final och COM(2018) 773 final och hänvisningarna till Eutori EU/2013/0903 och EU/2018/1797. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet (SuVL 14/2018 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Stora utskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt i ärendena E 100/2018 rd, E 106/2018 rd och E 120/2018 rd. 
Helsingfors 8.3.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Arto
Satonen
saml
1:e vice ordförande
Simon
Elo
blå
2:e vice ordförande
Tytti
Tuppurainen
sd
medlem
Olavi
Ala-Nissilä
cent
medlem
Sirkka-Liisa
Anttila
cent
medlem
Paavo
Arhinmäki
vänst
medlem
Sari
Essayah
kd
medlem
Pertti
Hakanen
cent
medlem
Eero
Heinäluoma
sd (delvis)
medlem
Pia
Kauma
saml
medlem
Kimmo
Kivelä
blå
medlem
Katri
Kulmuni
cent
medlem
Anne
Louhelainen
blå
medlem
Jani
Mäkelä
saf
medlem
Ville
Niinistö
gröna
medlem
Sari
Raassina
saml
medlem
Martti
Talja
cent
ersättare
Pekka
Haavisto
gröna
ersättare
Ari
Jalonen
blå
ersättare
Jukka
Kopra
saml
ersättare
Juha
Pylväs
cent
ersättare
Juha
Rehula
cent
ersättare
Ville
Tavio
saf
ersättare
Maria
Tolppanen
sd (delvis).
Sekreterare var
utskottsråd
Anna
Sorto.
AVVIKANDE MENING
Motivering
Se det finska utlåtandet (SuVL 14/2018 vp). 
Avvikande mening
Vi föreslår
att Finland ska vid förhandlingarna på EU-nivå främja de principer som beskrivs ovan.  
Helsingfors 08.03.2019
Jani
Mäkelä
saf
Ville
Tavio
saf
Senast publicerat 12-02-2020 16:00