Senast publicerat 09-05-2021 20:36

Utlåtande StoUU 2/2018 rd E 115/2017 rd Stora utskottet Statsrådets utredning: Europeiska kommissionens förslag till utvecklandet av ekonomiska och monetära unionen

Till statsrådet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Europeiska kommissionens förslag till utvecklandet av ekonomiska och monetära unionen (E 115/2017 rd): Ärendet har inkommit till riksdagen i enlighet med grundlagens 97 §. 

Utlåtanden

Följande utlåtanden har lämnats i ärenet 

 • grundlagsutskottet 
  GrUU 13/2018 rd
 • finansutskottet 
  FiUU 4/2018 rd
 • revisionsutskottet 
  ReUU 5/2018 rd
 • ekonomiutskottet 
  EkUU 7/2018 rd

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • direktionens vice ordförande Olli Rehn 
  Finlands Bank
 • verkställande direktör Vesa Vihriälä 
  Näringslivets forskningsinstitut ETLA.

Samband med andra handlingar

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets direktiv om fastställande av bestämmelser för att stärka det finanspolitiska ansvarstagandet och den medelfristiga budgetpolitiska inriktningen i medlemsstaterna och specialutskottens utlåtanden i ärendet 

- grundlagsutskottet PeVL 13/2018 vp 

- finansutskottet VaVL 2/2018 vp 

- revisionsutskottet TrVL 6/2018 vp 

- ekonomiutskottet TaVL 8/2018 vp 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets förordning (inrättande av Europeiska valutafonden) och specialutskottens utlåtanden i ärendet: 

- grundlagsutskottet PeVL 12/2018 vp 

- finansutskottet VaVL 3/2018 vp 

- revisionsutskottet TrVL 7/2018 vp 

- ekonomiutskottet TaVL 9/2018 vp 

Stora utskottets utlåtande SuVL 9/2017 vp om statsrådets utredning: uppföljning av EU27 stats- och regeringschefernas framtidsdiskussion och Romförklaringen. 

UTREDNINGEN

Se statsrådets kanslis promemoria 10.12.2017 VNEUS2017-00861 Euroopan komission ehdotukset talous- ja rahaliiton kehittämiseksi och hänvisningar till Eutori EU/2017/1748, EU/2017/1750, EU/2017/1751, EU/2017/1752, EU/2017/1753, EU/2017/1754, EU/2017/1755. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet SuVL 2/2018 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Stora utskottet anser

att statsrådet bör beakta det ovan sagda.  
Helsingfors 18.5.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Arto Satonen saml 
 
2 vice ordförande 
Tytti Tuppurainen sd 
 
medlem 
Olavi Ala-Nissilä cent 
 
medlem 
Sirkka-Liisa Anttila cent 
 
medlem 
Paavo Arhinmäki vänst 
 
medlem 
Sari Essayah kd 
 
medlem 
Jukka Gustafsson sd 
 
medlem 
Pertti Hakanen cent 
 
medlem 
Hanna Halmeenpää gröna 
 
medlem 
Timo Harakka sd 
 
medlem 
Pia Kauma saml 
 
medlem 
Kimmo Kivelä blå 
 
medlem 
Susanna Koski saml 
 
medlem 
Katri Kulmuni cent 
 
medlem 
Jani Mäkelä saf 
 
medlem 
Mika Niikko saf (delvis) 
 
medlem 
Sari Raassina saml 
 
medlem 
Mikko Savola cent 
 
medlem 
Martti Talja cent 
 
medlem 
Sinuhe Wallinheimo saml (delvis) 
 
ersättare 
Pekka Haavisto gröna 
 
ersätare 
Ari Jalonen sin (delvis) 
 
ersättare 
Anne Kalmari cent 
 
ersättare 
Riitta Myller sd 
 
ersättare 
Arto Pirttilahti cent (delvis) 
 
ersättare 
Juha Pylväs cent 
 
ersättare 
Juha Rehula cent 
 
ersättare 
Raija Vahasalo saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Anna Sorto. 
 

AVVIKANDE MENING 1

Motivering

Se det finska utlåtandet SuVL 2/2018 vp

Avvikande mening

Kläm 

Vi anför

att statsrådet beaktar det som sagts ovan. 
Helsingfors 18.5.2018
Tytti Tuppurainen sd 
 
Jukka Gustafsson sd 
 
Riitta Myller sd 
 
Timo Harakka sd 
 

AVVIKANDE MENING 2

Motivering

Se det finska utlåtandet SuVL 2/2018 vp

Avvikande mening

Kläm 

Vi anför

att statsrådet beaktar det som sagts ovan. 
Helsingfors 18.5.2018
Jani Mäkelä saf 
 
Mika Niikko saf 
 

AVVIKANDE MENING 3

Motivering

Se det finska utlåtandet SuVL 2/2018 vp

Avvikande mening

Kläm 

Jag anför

att vi i övrigt instämmer i stora utskottets åsikt men anser att synpunkterna ovan borde ha beaktats när stora utskottet gav sitt utlåtande. 
Helsingfors 18.5.2018
Hanna  Halmeenpää gröna 
 
Pekka Haavisto gröna 
 
   
 

AVVIKANDE MENING 4

Motivering

Se det finska utlåtandet SuVL 2/2018 vp

Avvikande mening

Kläm 

Jag anför

att statsrådet beaktar det som sagts ovan. 
Helsingfors 18.5.2018
Paavo Arhinmäki vänst 
 

AVVIKANDE MENING 5

Motivering

Se det finska utlåtandet SuVL 2/2018 vp

Avvikande mening

Kläm 

Jag anför

att jag i övrigt instämmer i utskottets åsikt men anser att synpunkterna ovan borde ha beaktats som grund för utlåtandet. 
Helsingfors 18.5.2018
Sari Essayah kd