Senast publicerat 09-05-2021 21:38

Utlåtande StoUU 4/2019 rd E 45/2019 rd Stora utskottet Statsrådets utredning: Tidigarelagt införande av den gemensamma säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden samt ändringar i avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden

Till statsrådet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Tidigarelagt införande av den gemensamma säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden samt ändringar i avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden (E 45/2019 rd): Ärendet har inkommit till riksdagen. 

Utlåtanden

Följande utlåtanden har lämnats i ärenet 

 • grundlagsutskottet 
  GrUU 14/2019 rd
 • finansutskottet 
  FiUU 3/2019 rd
 • ekonomiutskottet 
  EkUU 7/2019 rd

Sakkunniga

Utskottet har behandlat de ärenden som lyfts fram i E-skrivelsen i samband med behandlingen av ärendet EÄ 55/2019 rd om en revidering av den europeiska stabilitetsmekanismen. Utskottet har hört: 

 • konsultativ tjänsteman Tuukka Taipale 
  finansministeriet
 • regeringssekreterare Aleksi Kaakkinen 
  finansministeriet.

STATSRÅDETS UTREDNING

Se dokument E 45/2019 rd och finansministeriets promemoria 3.10.2019 VM2019-00509 (Liiteasiakirja Yhteisen kriisinratkaisurahaston yhteisen varautum, endast på finska). 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument E 45/2019 vp (endast på finska). 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet SuVL 4/2019 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Stora utskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt och fäster särskild uppmärksamhet vid grundlagsutskottets konstitutionella anmärkningar i ärendet 
Helsingfors 13.3.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Satu Hassi gröna 
 
1 vice ordförande 
Jani Mäkelä saf 
 
2 vice ordförande 
Merja Kyllönen vänst 
 
medlem 
Eva Biaudet sv 
 
medlem 
Ritva Elomaa saf 
 
medlem 
Sari Essayah kd 
 
medlem 
Hannakaisa Heikkinen cent 
 
medlem 
Olli Immonen saf 
 
medlem 
Anne Kalmari cent 
 
medlem 
Ville Kaunisto saml 
 
medlem 
Johannes Koskinen sd 
 
medlem 
Antti Kurvinen cent 
 
medlem 
Suna Kymäläinen sd (delvis) 
 
medlem 
Arto Pirttilahti cent (delvis) 
 
medlem 
Lulu Ranne saf 
 
medlem 
Arto Satonen saml 
 
medlem 
Iiris Suomela gröna 
 
medlem 
Sinuhe Wallinheimo saml 
 
medlem 
Sofia Vikman saml 
 
medlem 
Anne-Mari Virolainen saml 
 
ersättare 
Sanna Antikainen saf 
 
ersättare 
Inka Hopsu gröna 
 
ersättare Pia Kauma saml 
 
ersättare 
Mai Kivelä vänst 
 
ersättare 
Pasi Kivisaari cent 
 
ersättare 
Anders Norrback sv 
 
ersättare 
Jouni Ovaska cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Anna Sorto.  
 

AVVIKANDE MENING 1

Motivering

Se det finska utlåtandet SuVL 4/2019 vp

Avvikande mening

Kläm 

Vi föreslår

att utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt vid ovannämnda synpunkter. 
Helsingfors 29.11.2019
Jani Mäkelä /saf 
 
Ritva Elomaa /saf 
 
Olli Immonen /saf 
 
Sanna Antikainen /saf 
 
Lulu Ranne /saf 
 

AVVIKANDEMENING 2

Motivering

Se det finska utlåtandet SuVL 4/2019 vp

Avvikande mening

Kläm 

Jag föreslår

att stora utskottet som sitt utlåtande meddelar att statsrådet ska förkasta fördragsändringarna och beakta de ovan nämnda motiveringarna. 
Helsingfors 29.11.2019
Sari Essayah /kd